Sök

2020-01-21

Kommunen utreder extern drift av badanläggningar

I december 2019 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda om det skulle innebära en besparing att lägga ut kommunens badverksamhet i extern regi samt vad det skulle innebära för berörd personal och verksamhetens kunder. Den 16 januari fick kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott en statusrapport i ärendet.

Förvaltningen har börjat titta på vad det skulle innebära att lägga över verksamhetsdriften på en extern entreprenör med en avtalstid på 7 år. Utredningsarbetet arbetar utefter premissen att samtliga bad- och simanläggningar skulle övergå till drift i extern regi, det vill säga Pingvinen, Veddige simhall och Simstadion. Även gymmet på Pingvinen och caféerna på samtliga anläggningar skulle ingå. En annan utgångspunkt är att kommunen behåller den tekniska driften av anläggningarna. Kommunens badplatser omfattas inte i utredningen, inte heller den befintliga ishallen som blir en del av Pingvinen.

Utredningen påbörjad

Under december 2019 och januari 2020 har förvaltningen omvärldsspanat och jämfört den egna verksamheten med andra kommuner som har liknande anläggningar både i extern och egen drift. Förvaltningen anser att ytterligare benchmarking behöver göras inför ett eventuellt beslut om extern drift av verksamheten.

Besparing vore möjlig

Enligt den preliminära kalkylen skulle extern drift kunna innebära en årlig besparing på mellan 3 och 4,6 miljoner kronor. Hur stor besparingen skulle bli är bland annat beroende av hur höga anbud kommunen får in vid en eventuell upphandling samt vilka prisnivåer kultur- och fritidsnämnden beslutar för exempelvis entréavgift, simskoleavgift och liknande.

Vid sammanträdet presenterade förvaltningen ett antal kritiska punkter vid en eventuell upphandling. Exempelvis att ju mer detaljstyrt avtalet formuleras – desto lägre blir marknadsvärdet för en potentiell anbudsläggare.

Konsekvensanalys

Förvaltningen har identifierat ett antal målgrupper vars behov och förutsättningar behöver analyseras djupare inför ett beslut: personal, föreningar, simskola och allmänhet. Som en del i utredningsuppdraget ska förvaltningen även göra en konsekvensanalys för dessa verksamheter/grupper, ett arbete som är påbörjat men ännu inte färdigställt.

I benchmarkingen har det framkommit att det kan finnas risk för intressekonflikter mellan en framtida entreprenör och föreningarna som nyttjar anläggningen. Exempelvis när det gäller drift av simskola och fördelning av bantider.

Tidplan

Ärendet ska tas upp för avrapportering i kultur- och fritidsnämnden den 30 januari. Ett beslut om det blir aktuellt med drift i extern regi väntas fattas först längre fram i vår. Förvaltningen föreslår att en slutgiltig konsekvensbeskrivning kalkyl och upphandlingsstrategi ska vara klar vid nämndsammanträden den 26 mars.