Sök

2022-11-16

Kommunkoncernens budget för 2023 är beslutad

För stabilitet och trygghet i en osäker tid – det är titeln på Varbergsalliansens förslag till kommunbudget som klubbades igenom av kommunfullmäktige igår kväll, den 15 november.

Ikoner: fil med tårtdiagram samt miniräknare

Vi befinner oss i en osäker tid med hög inflation, höjda räntor och åtstramning i penningpolitiken. Oron påverkar kommunsektorn på flera sätt med stigande kostnader och osäkerhet kring skatteintäkternas utveckling. Varbergs kommun står väl rustad att möta osäkerheten men står inför flera olika utmaningar under de kommande åren.

- Många år av god ekonomisk hushållning och fokus på kvalitet i verksamheten har gett oss ett bra utgångsläge att möta framtidens utmaningar, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten finns särskilda prioriteringar om 53 miljoner kronor för år 2023. Bland annat får socialnämnden 30 miljoner för att göra insatser som kvalitetssäkrar och vidareutvecklar verksamheten. Budgeten innebär också att grundskolan får 10 miljoner för tidiga insatser för barn och elever i behov av stöd.

- När omvärlden förändras så står vi fortfarande stabilt och kan satsa på våra kärnverksamheter, vård, skola och omsorg, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

I budget 2023 fastslogs kommunalskatten för 12 året i rad till 20,33 procent.

Stora investeringsbehov när Varberg växer

Varberg har nu nära 67 700 invånare, bara hittills i år har invånarantalet ökat med över 1 000 personer och tillväxten planeras fortsätta. Tillväxten ger nya möjligheter med ökade intäkter från skatter och exploateringar, men med fler medborgare ökar också behoven av insatser från kommunens olika verksamheter. Fler barn, unga och äldre gör att kommunen planerar för nya förskolor, skolor och äldreboenden. En växande befolkning med fler bostäder gör att kommunen även behöver investera i gator och vägar och annan infrastruktur.

- Tillväxttakten medför stora investeringsbehov under de kommande åren. Därför är det fortsatt viktigt att vi har höga resultatnivåer. Vi behöver kunna investera utan att låna i allt för hög utsträckning. Vi behöver också ta höjd för att investeringarna medför ökade kostnader för räntor och avskrivningar, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Omställning krävs för att möta kompetensutmaningarna

Hela kommunsverige står inför stora utmaningar då personer i arbetsför ålder inte ökar i samma omfattning som de människor som är i behov av kommunernas insatser. Färre ska försörja och ta hand om fler. Konkurrensen om arbetskraften är dessutom hög redan idag. Vi kommer behöva ställa om, se över innehållet i våra tjänster och arbeta annorlunda för att hantera såväl kompetensförsörjningen som de ekonomiska utmaningarna. Budgeten bygger på ett aktivt arbete med omställning och anpassning av verksamheten.

Ladda ner eller hämta på ditt bibliotek

Är du nyfiken på vad som planeras där du bor? Eller undrar du över vilka prioriteringar som görs inom ett visst verksamhetsområde? Här nedan kan du ta del av budgetdokumentet i sin helhet. Det finns också en sammanfattning som beskriver budgeten i korthet. Inom kort kommer du att kunna hämta en tryckt version av budgeten på ditt bibliotek.

Budget 2023 och plan för 2024-2027 Pdf, 1.5 MB.

Kommande års budget i korthet

Mer information om budgeten och budgetprocessen