Sök

2021-07-05

Länsstyrelsen godkänner detaljplanen för etapp 1 i Västerport

Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva detaljplanen för Västerports första etapp.
-Det var väldigt skönt att gå på semester med det här beskedet, säger projektledare Maria Hagelberg.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni i år.
- Det är en stor och komplex plan och det har varit en lång resa och mycket arbete. Det här beskedet var verkligen efterlängtat, säger projektledare Maria Hagelberg.

Två granskningar

Länsstyrelsen har tidigare haft synpunkter på ett antal frågor i detaljplanen och krävt fördjupade utredningar gällande bland annat klimatanpassning, buller, markföroreningar samt stadsdelens påverkan på den omgivande kulturmiljön. Frågan om hur man ska skydda fåglar i området så de inte flyger in i hotellets högdel, hör också hit.
Planen har därför varit ute på granskning två gånger.
-Vi har haft en bra dialog med länsstyrelsen och de är också den tyngsta instansen i den här processen, konstaterar Maria Hagelberg.

Avvikande mening

Länsstyrelsens beslut om att inte överpröva planen kan inte överklagas.
I beslutet framgår att länsantikvarien lämnar en avvikande mening i detta ärende, då hon anser att placeringen och höjden på det planerade hotellet gör att fästningen tappar sin framträdande roll, vilket skulle innebära stor skada på riksintresseområdet.

"Bärande sammanhang och strukturer bevaras"

Den kulturmiljöutredning som gjorts av en extern part, och som är en del av planförslaget, visar att hotellets höjd riskerar att skada riksintresset som helhet, men att en (1) byggnad med den här höjden kan vara acceptabelt, dock inte fler.
I utredningens sammanfattning står också att "den riksintressanta kulturmiljöns kärnvärden kommer inte att gå förlorade. Bärande sammanhang och strukturer bevaras och betydelsefulla siktlinjer kommer att bibehållas vid genomförande av planförslaget”.

ikon

Nyheter