Sök

2020-11-27

Norra Västerport – 400 000 m² potential och utmaningar

 Norra Västerport är ett stort utvecklingsområde som – föga förvånande – ligger just norr om Västerport.
Vad ska hända här? Ett övergripande svar beräknas vara klart våren 2021.

Norra Västerport är det vita området på kartan.

Området är cirka 400 000 kvadratmeter stort och sträcker sig från hamnbassängens norra del ända upp till Getterövägen. I väst och öst inramas det av Farehamnen respektive Västkustbanan. Här ligger bland annat värmeverket Flisan och Getteröverket (Varbergs reningsverk). Här finns också flera företag, hamnrelaterad verksamhet och områden med viss växtlighet.

"Ta planprogrammet vidare"

Johan Thein är kommunens projektledare för att ta fram en planeringsinriktning för Norra Västerport:
-Området finns med i planprogrammet för Västerport som kommunfullmäktige antog 2018. Där anges en del grundförutsättningar, men det slås också fast att en fördjupad utredning är nödvändig. Så nu handlar det om att ta planprogrammet vidare, säger Johan Thein.
I det arbetet ingår att ta fram en struktur där det beskrivs hur området ska utvecklas, både på kortare och längre sikt.
-Här finns till exempel flera företag som är viktiga för kommunens näringsliv, de måste få tydliga besked om vilka förutsättningar som gäller så fort det går. Andra förändringar kommer ske över tid.

Aktivitetsstråk till Getterön

I planprogrammet betonas bland annat vikten av det aktivitetsstråk som ska gå via Västerports kajstråk och vidare till Naturum och Getterön.
Var detta stråk ska gå är en av frågorna som Johan Thein nu har på sitt bord, likaså frågan om vad som eventuellt kan byggas i området. Kan här finnas skola eller förskola? Verksamheter? Utomhusidrott? Bostäder? Något annat?
I korthet handlat det om att hitta lämplig markanvändning. Lämplig med tanke på stadens behov – men också lämplig i förhållande till områdets förutsättningar, till exempel närheten till hamnen och Västkustbanan.

Attraktivt område

- I områdets södra del kommer det att uppstå ett gränsområde mellan kvartersstaden Västerport och det mer verksamhetsinriktade Norra Västerport. Att hitta den gränsen, och se vilka funktioner och verksamheter som kan fungera där, är en viktig del av arbetet. Det är en plats som kanske kan vara lämpligt för en viss typ av kunskapsföretag - närheten till både tågstation, Västerport och näringslivet i området gör att det kan bli ett attraktivt område i framtiden, säger Johan Thein.

Stor potential men också utmaningar

Norra Västerport har stor potential – men det finns också utmaningar:
-Här finns till exempel låga områden där marken måste höjas. Beroende på vilken verksamhet som ska ta plats måste marken också troligen saneras på en del ställen, säger Johan Thein.
Närheten till hamnen och andra verksamheter gör att det inte kommer bli aktuellt med någon omfattande bostadsbebyggelse, vilket i sin tur sannolikt betyder färre intäkter till kommunen. Vad som kommer att göras i området och vad det får kosta är därför i sista änden en politisk fråga.

Nya hamninfarter

Marken i Norra Västerport ägs till största del av Varbergs kommun, delvis genom Varbergs fastighetsbolag (VFAB). Just nu genomför också hamn- och gatuförvaltningen förstudier om nya infarter till hamnen som ska ligga i området.
-Utredningsarbetet kommer därför ske i nära dialog med både VFAB, hamn- och gatuförvaltningen samt Hallands Hamnar, och i förlängningen även med företag i området, säger Johan Thein.
-Vi räknar med att arbetet ska ta cirka sex månader. I vår ska vi ha en planeringsinriktning att gå vidare med, en inriktning som visar vad kommunen vill göra, vad man kan göra och hur vi gör det, säger Johan Thein.

Som förberedelse inför utredningen har en rapport tagits fram som bland annat beskriver utgångsläge och förutsättningar i Norra Västerport. Rapporten blev färdig hösten 2020 och vill du läsa den finns den här.
Norra Västerport Pdf, 12.5 MB. (Pdf, 12.5 MB)
Steg 1 – Förväntningar, förutsättningar och möjligheter Pdf, 12.5 MB. (Pdf, 12.5 MB)