Sök

2020-09-17

Nu träffas politiken för att diskutera budget 2021

Hösten är en intensiv planeringsperiod för våra politiker. Men arbetet med nästa års budget startade redan för flera år sedan.

I enlighet med kommunallagen tar kommunen varje år fram en budget för nästa kalenderår. Den ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en långtidsplan för ekonomin.

Budgetprocessen i Varbergs kommun

Fullmäktige beslutar i november varje år om mål och uppdrag och fördelar resurser till våra nämnder. I juni tydliggjorde kommunfullmäktige nämndernas förutsättningar för 2021 genom dokumentet Planeringsförutsättningar inför budget 2021. På så vis kan höstens budgetberedning ha ett mer långsiktigt perspektiv. Arbetet resulterar i en budget för nästkommande år samt en plan för de därefter kommande fyra åren.

Beredning i september

Budgetberedningen analyserar kommunens förutsättningar och nämndernas underlag till budget ur ett helhetsperspektiv med fokus på åren 2022–2025. I budgetberedningen ingår de politiker som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Alliansen och oppositionen arbetar därefter fram sina olika budgetförslag.

Vad händer sedan?

Förslagen till Budget 2021 och långtidsplan 2022 – 2025 behandlas därefter i:

  • kommunstyrelsens arbetsutskott, 13 oktober
  • kommunstyrelsen, 27 oktober
  • kommunfullmäktige, 17 november

Senast den 31 december ska respektive nämnd fatta beslut om sin egen budget för 2021.