Sök

2021-09-30

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 23 september 2021.

Domstolsklubba

Socialnämndens delårsrapport

Hänt i verksamheten under 2021

Under första delen av året påverkades socialnämndens verksamheter kraftigt av den pågående pandemin med både ett ökat behov av vård och omsorg samt en hög sjukfrånvaro. Detta innebar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljön och det ekonomiska resultatet negativt.

I takt med att allt fler har vaccinerats har också smittspridningen och påverkansgraden i verksamheterna minskat. Flera verksamheter som till exempel daglig verksamhet och dagverksamhet som under våren varit omställda eller pausade på grund av pandemin öppnas nu upp successivt.

I mars öppnade det nya särskilda boendet, Midsommargården, med 60 lägenheter samt dagverksamhet. En större del av platserna, liksom hela dagverksamheten, är riktade mot personer med demenssjukdom. Dessutom är en avdelning inriktad på yngre personer med demenssjukdom.

För att möta ökade behov inom bostad med särskild service samt personer med samsjuklighetsproblematik har nämnden fattat beslut om att skapa en gruppbostad samt ett samsjuklighetsboende vilka beräknas tas i drift i slutet på året.

Ekonomiska utmaningar för socialnämnden

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Se nyhet från kommunen om ekonomisk prognos

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar

Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15-20 miljoner kronor. Politiken och förvaltningen tar nu steg vidare för att hitta åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

Kartläggning av hemlösa

Socialförvaltningen i Varberg gör årligen en kartläggning av hemlöshet i Varbergs kommun. Antalet rapporterade hemlösa har ökat med 8 personer sedan 2020 till sammanlagt 170 personer. Den främsta orsaken till hemlöshet är att personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en missbruks- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/separation och arbetslöshet.

Ytterligare detaljer finns att läsa i rapporten. Pdf, 220.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över revisionsrapport om orosanmälningar

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat socialnämndens hantering av orosanmälningar. Av revisionen framgår att de bedömer att socialnämndens hantering görs på ett ändamålsenligt sätt. De anser dock att förvaltningen systematiskt ska ta uppgifter från verksamhetssystemet för skade- och förhandsbedömning. Dessa uppgifter bör även delges socialnämnden med lämpligt intervall.

I förvaltningens yttrande framgår att arbetet med detta har påbörjats – det görs idag manuellt men ska tas fram ur det verksamhetssystem som förvaltningen använder.

ikon

Nyheter