varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

2022-12-22

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i december.

Domstolsklubba

Internbudget och långtidsplan

Socialnämnden beslutade om budget 2023 och långtidsplan. I fullmäktiges budget så tilldelas socialnämnden extra tillskott på 20 miljoner kronor för kvalitetssäkring av verksamheten samt ytterligare 10 miljoner för kvalitetssäkring av verksamhet med inriktning på hemtjänsten.

I planen kommenteras de utmaningar som finns framöver. Sveriges kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Det beror bland annat på förändringar i demografin, att gruppen äldre växer och en förskjutning med alltmer avancerad vård i hemmet (i stället för på sjukhus). Rekrytering och kompetensförsörjning ses som den stora utmaningen framöver.

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 40,6 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror bland annat på ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Dessutom påverkas nämndens ekonomi av höga personalkostnader i början på året på grund av pandemin samt svårighet med bemanning under sommaren då extraordinära insatser behövdes.

Socialnämnden har nu ett aktivt arbete med åtgärder för att få en ekonomi i balans, bland annat utifrån Ensolutions genomlysning av ekonomin.

Övrigt i korthet

…Socialnämnden beslutade om föreningsbidrag för 2023. Socialnämndens föreningsbidrag utgår till föreningar som bedriver verksamhet, som kompletterar socialnämndens verksamhetsområde

… socialnämnden besluta att godkänna att förvaltningen samutnyttjar lokaler på Håstensskolan för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.