Sök

2023-09-27

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i september. Bland annat presenterades delårsrapporten.

Ikon för klubba igenom beslut


Socialnämndens delårsrapport

Socialnämnden redovisar i delårsrapporten en nollprognos för året. I början av juli fick socialnämnden extra tillskott på cirka 70 miljoner kronor i form av tillfälliga statsbidrag. För att få statsbidraget krävdes att andelen sjuksköterskor på särskilda boenden skulle öka och att förvaltningen arbetade med att minska antalet timanställda inom äldreomsorgen. Det goda utfallet beror på ett mycket bra och fokuserat arbete i förvaltningen för att uppnå dessa kriterier. Dessa statsbidrag är tillfälliga, vilket hjälper 2023 års resultat men den grundläggande ekonomiska obalansen kvarstår. Långsiktigt krävs arbete med åtgärder och omställning.

Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar.

Vi har även höga kostnader för

  • utskrivningsklara patienter,
  • familjehem,
  • institutionsplaceringar,
  • gruppbostäder,
  • daglig verksamhet.

Förvaltningen arbetar med åtgärder för att minska övertid, personalomsättning och att komma till rätta med sjukfrånvaro.

I delårsrapporten ges också en lägesrapport om utvecklingen av arbetet med nämndens mål. Generellt sett är måluppfyllelsen god förutom målsättningen om att socialförvaltningens behov av kompetens och personal ska stärkas och tryggas.

Detta gäller nuvarande mål, från och med årsskiftet har socialnämnden nya mål.

Förstudie särskilt boende i Trönninge

Socialnämnden beslutade att godkänna förstudie för särskilt boende och förskola i Trönninge. Investeringen läggs in i kommunens investeringsplan med genomförande 2024–2027.

Övrigt i korthet

… socialnämnden beslutade att godkänna förfrågningsunderlag om upphandling av sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

… Ola Viestam, avdelningschef ekonomistab, informerade om förvaltningens arbete med effektivisering av förvaltningens administrativa tjänster. Totalt sett utgör andelen administrativ personal 2,5 – 3% av den totala personalstyrkan. Sen 2019 har personal i denna kategori minskat med 8 årsarbetare.