Sök

2022-03-29

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 24 mars 2022. På mötet redovisades bland annat socialnämndens månadsrapport och beslut fattades om ramarna för utveckling av förvaltningens organisation.

Domstolsklubba illustrerad

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 10 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror främst på ökade personalkostnader i samband med höga sjukskrivningar under årets första månader med pandemi.

Rambeslut om utveckling av förvaltningens organisation

Socialnämnden beslutade om ramarna för förvaltningens nya organisation. Beslutet omfattar följande delar:

  • Nuvarande beställar- och utförarorganisering ändras till en organisation med utgångspunkt i målgrupper.
  • Nuvarande beställar- och utförarmodell ändras till en resursfördelningsmodell som följer av uppdrag och volymförändringar
  • Nuvarande kundbegrepp tas bort, i stället används det ord som är mest ändamålsenligt.

Förvaltningen kommer nu gå vidare med utveckling av organisationen (placering av enheter och funktioner) samt utveckling av organisationskultur, arbetssätt, styrning och ledning. Start av ny organisation är planerad att ske förste oktober.

Uppföljning av Veddige hemtjänst

Socialnämnden fick information om den uppföljning som gjorts av genomförda åtgärder på Veddige hemtjänst. Detta är åtgärder som tidigare beslutats om i kvalitetsrevision och i förvaltningens anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Utredarna gör bedömningen att de beslutade åtgärderna till största delen är

uppfyllda. Gruppen har uppnått en stabilitet i planering, utförande och informationsöverföring genom att arbeta med struktur för ledarskapet, kultur, samverkan. Kvarstående områden faller inom det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete och är ett kontinuerligt arbete som pågår över tid.

Övrigt i korthet

socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för år 2022 och överlämna planen till kommunstyrelsen. Som ett led i den interna kontrollen arbetas årligen en intern kontrollplan

fram som innehåller ett antal utvalda risker. Under året granskas dessa risker

och vid årets slut görs en samlad uppföljning av planen.

… Lennart Johansson (S) har lämnat en motion om att säkerställa omsorgen

vid oväder. Motionen föreslår att kommunen kartlägger vilka fordon som skulle kunna användas i akuta väderlägen för omsorgspersonalen, samt att en krisplan tas fram för att kunna nyttja dessa. Socialnämnden beslutade att tillstyrka motionen då rutinen för utlåning av större fordon vid oväder är framtagen efter att motionen lämnades in.

ikon

Nyheter