Sök

2022-09-29

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i september.

Domstolsklubba

Socialnämndens delårsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 30,4 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror bland annat på ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Dessutom påverkas nämndens ekonomi av höga personalkostnader i början på året på grund av pandemin samt svårighet med bemanning under sommaren då extraordinära insatser behövdes.

För underskott som inte är kopplat till pandemin kommer socialnämnden att ta fram åtgärder för att få en ekonomi i balans.

I delårsrapporten ges också en lägesrapport om utvecklingen av arbetet med nämndens mål. Arbete pågår med att uppnå nämndens mål. Pandemin och utmaningarna inom bemanning och rekrytering har påverkat arbetet.

Under de första åtta månaderna lyfter förvaltningen väsentliga händelser inom bland annat följande områden:

  • Pandemin har inneburit hög sjukfrånvaro under främst januari-februari.
  • Sommaren innebar stora utmaningar kring bemanning och rekrytering av sommarvikarier inom vård och omsorg.
  • Detta har accentuerat utmaningarna inom personalområdet i form av kompetensförsörjning, sjuktal och hög arbetsbelastning. Detta visar på behovet av att utveckla arbetet med rekrytering och bemanningsplanering.
  • I januari öppnade Attendo ett nytt äldreboende i Breared med 54 platser samtidigt som Lindgårdens äldreboende tillfälligt stängts för renovering.
  • En ny gruppbostad inom funktionsnedsättning har startat och inflyttning pågår.

Förändring av priser för lunch på seniorrestauranger

Socialnämnden beslutade att höja priserna på kommunens seniorrestauranger på grund av ökade kostnader i samhället för bland annat transporter och livsmedel.

Som en del i socialnämndens förebyggande arbete drivs i nuläget fem restauranger vilka är kopplade till dagcentraler. Syftet är i första hand att tillhandahålla en mötesplats med tillhörande lunchrestaurang för pensionärer. Verksamheten är inte lagstadgad utan ska bidra till bättre livskvalitet och möjligheter till självständighet.

Då prisbilden inför 2023 visar på kraftigt ökande priser på bland annat livsmedel, transporter och mediakostnader så beslutade socialnämnden att höja lunchpriserna med 15 kronor per lunch för pensionärer och de som innehar förmånsintyg till 80 kronor per lunch och med 25 kronor per lunch för övriga matgäster till 100 kronor per lunch.

Prisökningen för övriga matgäster är högre än ökningen för pensionärer för att bättre harmonisera med priset för lunch på andra restauranger.

Kartläggning av hemlösa i Varberg

Socialförvaltningen redovisade den årliga rapporten om hemlöshet i samhället.

Här är några av resultaten från rapporten:

  • Antalet rapporterade hemlösa har minskat med 12 personer sedan 2021.
  • 138 minderåriga barn har minst en förälder som är hemlös vilket är en minskning med 6 barn på ett år.
  • Största delen av de hemlösa hade sin huvudsakliga inkomstkälla via försörjningsstöd (54%), ersättning på grund av arbetslöshet (11%), sjuk- och aktivitetsersättning (10%), eller lön från regelbundet arbete (9%).
  • Antal nya rapporterade hemlösa för i år är 66 personer
  • Det är 78 personer som löst sin situation på olika sätt sedan föregående år.

Den främsta orsaken till hemlösheten är att personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna orsak har ökat kontinuerligt och ligger i år på hela 95% vilket innebär 150 personer av 158 angivna hemlösa personerna i årets enkät.

Så gott som samtliga av de hemlösa 158 personerna har tagit del av någon eller några frivilliga insatser under det senaste året.

Övrigt i korthet

…Socialnämnden beslutade att förvaltningen får i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument för upphandling av vård och omsorg inom särskilt boende i Breared. Socialnämndens avtal med Vardaga Äldreomsorg AB löper ut 30 september 2024.

…En motion har inkommit från Jenny Bolgert (S) som föreslår att Varbergs kommun inför kommunal hyresgaranti. Socialnämnden beslutade om yttrandet att återremittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och utökad utredning kring vilken förvaltning som ska inneha det ekonomiska

ansvaret inför införandet av hyresgaranti i Varbergs kommun.

…Socialnämnden beslutade att godkänna förslaget till revideringar av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.