Sök

2022-10-26

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i oktober.

Domstolsklubba

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 30,4 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror bland annat på ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Dessutom påverkas nämndens ekonomi av höga personalkostnader i början på året på grund av pandemin samt svårighet med bemanning under sommaren då extraordinära insatser behövdes.

För underskott som inte är kopplat till pandemin kommer socialnämnden att ta fram åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Extern genomlysning av socialnämndens ekonomi

Socialnämnden har ett ekonomiskt underskott idag och samtidigt också stora ekonomiska utmaningar framöver när behoven av vård och omsorg ökar. Företaget Ensolution har därför, på uppdrag av socialnämnden, gjort en genomlysning av nämndens ekonomiska läge. I rapporten föreslås en mängd möjliga åtgärder för att få en budget i balans under kommande år.

Kommande behov, behovsanalys

Varberg kommer fortsatt att ha ökade behov inom alla områden då befolkningsprognosen tydligt pekar på en ökning av invånarna inom de flesta åldersintervall. Den åldersgrupp som utmärker sig specifikt är plus 90 år där det sker en fördubbling av antalet invånare inom en tioårsperiod. Detta påverkar behovet av särskilt boende och hemtjänst avsevärt. Men behoven förväntas även öka inom övriga områden. Trenden är också att det blir en allt mer komplex hälso- och sjukvård i kommunerna och därmed en förskjutning av insatserna till mer resurskrävande och kostnadsdrivande insatser.

Prognosen visar på att det behövs fler särskilda boende-platser för äldre inom femårsperioden samt troligtvis ett nytt gruppboende enligt Socialtjänstlagen. Antal personlig assistansärenden förväntas också öka på grund av en lagändring.

Analys av nämndens kostnadseffektivitet

Varberg har generellt sett en hög kostnadseffektivitet jämfört med andra kommuner. Nuvarande budgetram innebär att Varberg behöver ha ännu lägre kostnader än idag för att ha en budget i balans.

Inom respektive område finns det flera delar där Varberg har högre eller lägre kostnader än snittet i riket. Det finns också områden där Varberg har låga kostnader men där det ändå finns en ekonomisk potential till åtgärder. Den samlade bedömningen av delområdena är att det finns åtgärder motsvarande ca 47 mnkr som kan vara möjliga att genomföra.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Flera åtgärder är påbörjade eller tänkta som ligger i linje med Ensolutions analys. Exempel på åtgärdsområden är förändrat uppdrag inom hemtjänsten, minskningar av placeringar och anpassning av öppenvården. Ensolution pekar i sin rapport på att dessa åtgärder och ytterligare åtgärder är nödvändiga för att åstadkomma en budget i balans under kommande år. Företaget presenterar därför en mängd möjliga åtgärder för socialnämnden inom samtliga verksamhetsområden.

Digitala inköp inom hemtjänsten

Socialnämnden beslutade att godkänna övergång till digitala inköp inom hemtjänst. Förvaltningen får nu i uppdrag att upphandla digitala inköp i dagligvarubutik.

Syftet med beslutet är att effektivisera inköpen och frigöra tid till undersköterskorna för att de i stället ska kunna arbeta med vård och omsorg.

Det innebär också att matdistribution utgår som insats och behovet kommer tillgodoses genom inköp av färdigrätter och hemleverans.

Bakgrund till beslutet

Varberg står inför stora utmaningar idag och kommande år med demografi med fler äldre och svårigheter med att anställa utbildad personal till vård och omsorg. En utredning har därför genomförts vid socialförvaltningen som belyser möjligheten att separera serviceinsatser från omsorgsinsatser inom hemtjänsten. Socialnämnden har tidigare beslutat att gå i denna riktning. Tanken är att en separation ska professionalisera omsorgsyrket samt maximera tillgången på omsorgspersonal. Den första serviceinsatsen som ska beredas är matinköp som nu ska digitaliseras.

Övrigt i korthet

… Socialnämnden beslutade att godkänna förfrågningsunderlag om upphandling av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialnämndens nuvarande avtal med externa utförare löper ut 31 januari 2023.

ikon

Nyheter