Sök

2021-10-25

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 21 oktober 2021.

Avveckling av Rönnbergsgatans HVB för ensamkommande barn

Socialnämnden beslutade att avveckla Rönnbergsgatans HVB. Verksamheten har 8 platser för barn mellan 15 och 18 år.

Bakgrunden till beslutet är att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har minskat. Det är idag bara ett fåtal kommuner som har kvar HVB för ensamkommande barn i kommunens egen regi.

Från förste oktober har verksamheten bara två ungdomar kvar och sex platser tomma. Dessa två ungdomar fyller snart 18 år och ska då lämna verksamheten. Inga förfrågningar att ta emot ensamkommande barn på kvot har inkommit 2021. Socialförvaltningen har även försökt matcha andra ungdomar med Rönnbergsgatans HVB men dessa ungdomar har som regel ett mer omfattande behov än verksamheten kan erbjuda.

Socialnämndens månadsrapport

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar
Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15-20 miljoner kronor.

Övriga frågor i korthet…

…socialnämnden beslutade att godkänna förfrågningsunderlag om upphandling av familjerådgivning. Nämnden beslutade också om att fastställa egenavgiften för familjerådgivningssamtal till 350 kronor per samtal och familj. Avgiften gäller från och med 1 mars 2022.

… socialnämnden beslutade om yttrande till Justitiedepartementets utredning om nya regler för utländska föräldraskap och adoption som är ute på remiss. Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall är en stor och omfattande utredning och kärnfrågan är surrogatmoderskap. Socialnämnden anser att det finns stora negativa konsekvenser med det förslag som framförs i utredningen. Barnet tenderar att bli en handelsvara och de tilltänkta föräldrarna kan avsäga sig föräldraskapet. Yttrandet översänds till Justitiedepartementet.

ikon

Nyheter