Sök

2023-12-21

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i december.

Ikon för klubba igenom beslut

Internbudget och långtidsplan

Socialnämnden beslutade om budget 2024 och långtidsplan. I fullmäktiges budget så tilldelas socialnämnden extra tillskott på 33 miljoner kronor för kvalitetssäkring av verksamheten samt åtgärder för bättre arbetsmiljö, ökad hälsa samt stärkt ledarskap och samverkan.

I planen kommenteras de utmaningar som finns framöver. Sveriges kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Det beror bland annat på förändringar i demografin, att gruppen äldre växer och en förskjutning med alltmer avancerad vård i hemmet (i stället för på sjukhus). Kompetensförsörjning ses som den stora utmaningen framöver.

Budgeten är i balans mycket tack vare tillfälliga statsbidrag på 60 miljoner som gäller för år 2024. Det innebär att socialnämnden fortsatt behöver arbeta med omställning för att möta de långsiktiga ekonomiska utmaningarna.

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämnden redovisar i månadsrapporten en negativ prognos på minus 25 miljoner kronor. Skillnaden jämfört med föregående prognos på plus 15 miljoner är bokföringstekniskt och beror på att delar av statsbidragen nu kommer på 2024.

Dessa statsbidrag är tillfälliga, vilket hjälper 2023 och 2024 års resultat men den grundläggande ekonomiska obalansen kvarstår. Långsiktigt krävs arbete med åtgärder och omställning.

Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar. Förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma till rätta med detta.

Vi har även höga kostnader för

  • utskrivningsklara patienter,
  • familjehem,
  • institutionsplaceringar,
  • gruppbostäder
  • daglig verksamhet.

Omvandla Fogdevägens särskilda boende till bostad med särskild service

Socialnämnden beslutade att omvandla lokalerna i det avvecklade särskilda boendet, på Fogdevägen 1 c, till bostad med särskild service i form av två separata gruppbostäder. Bakgrunden är att förvaltningen har brist på bostad med särskild service. Socialnämnden beslutade i juni att godkänna förvaltningens förslag till nytt användningsområde för det avvecklade särskilda boendet på Fogdevägen.

Övrigt i korthet

…Socialnämnden beslutade om föreningsbidrag för 2024. Socialnämndens föreningsbidrag går till föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhetsområde.

… Socialnämnden besluta att godkänna lokalrevision 2023 för socialnämndens ansvarsområde. Lokalrevisionen beskriver bland annat nuläge och framtida behov samt redovisar de boenden och lokaler som finns inom socialnämndens ansvarsområde för 2023.

…Socialnämnden beslutade att godkänna den revisionsrapport som KPMG gjort gällande granskning av daglig verksamhet inom LSS samt genomföra föreslagna kvalitetsstärkande åtgärder.

…Pär Claesson, avdelningschef för särskilt boende lämnade information om en uppföljning som pågår på Norlandia Sannagården och Attendo Alunskiffern.