Sök

2023-11-23

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i november.

Ikon för klubba igenom beslut

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämnden redovisar i månadsrapporten en positiv prognos på 15 miljoner kronor för året. I början av juli fick socialnämnden extra tillskott på cirka 70 miljoner kronor i form av tillfälliga statsbidrag. För att få statsbidraget krävdes att andelen sjuksköterskor på särskilda boenden skulle öka och att förvaltningen arbetade med att minska antalet timanställda inom äldreomsorgen. Det goda utfallet beror på ett mycket bra och fokuserat arbete i förvaltningen för att uppnå dessa kriterier. Dessa statsbidrag är tillfälliga, vilket hjälper 2023 års resultat men den grundläggande ekonomiska obalansen kvarstår. Långsiktigt krävs arbete med åtgärder och omställning. Det som framför allt förbättrat prognosen jämfört med tidigare rapporter är att kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd inte beräknas öka lika mycket.

Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar.

Vi har även höga kostnader för

  • utskrivningsklara patienter,
  • familjehem,
  • institutionsplaceringar,
  • gruppbostäder,
  • daglig verksamhet.

Förvaltningen arbetar med åtgärder för att minska övertid, personalomsättning och komma till rätta med sjukfrånvaro.

Positivt är att kostnaden för vikarier under sommaren är mellan 7-8 miljoner lägre än föregående år.

Digitalt först – inriktning vid tillsyn i hemtjänsten

Socialnämnden beslutade om att inriktningen Digitalt först ska gälla för arbetet med att utveckla larm och tillsyn inom hemtjänsten.

Bakgrunden är att förvaltningen förbereder upphandling av larm med tillhörande funktionalitet och inför upphandlingen behövs en gemensam ansats. Digitalt först är en princip även på nationell nivå och innebär i korthet att digitala alternativ ska övervägas i första hand för att se om det är till nytta för medborgaren. Socialförvaltningen behöver öka de digitala lösningarna. Det behövs i den inre administrationen, i handläggningen samt i de tjänster och den verksamhet som våra målgrupper tar del av.

I samband med förvaltningens förstudie av trygghetsskapande teknik konstateras att digital tillsyn har stor potential. I dagsläget finns 20 trygghetskameror i verksamheterna. Så kallade trygghetskameror är ett utvecklingsområde som lyfts av flera olika nationella aktörer, däribland Sveriges kommuner- och regioner. De menar att trygghetskameror på ett genomgripande sätt kan öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön. Kommuner som gått över till digital tillsyn vittnar om flera positiva aspekter men lyfter också utmaningar som informationssäkerhet och diskussioner om vad som kan anses vara integritetskränkande.

Övrigt i korthet

…Socialnämnden föreslår, i sitt yttrande, till kommunstyrelsen att avstyrka motionen om att inte lägga ner Fogdevägens äldreboende med anledning av att det särskilda boendet redan är nedlagt. Bakgrunden är att Bengt Johansson (24:7) och Marie Lindén (V) har inkommit med en motion att bevara Fogdevägens äldreboende där de föreslår att Fogdevägens äldreboende med inriktning demens inte ska läggas ner.

…Socialnämnden föreslår, i sitt yttrande, till kommunstyrelsen att avstyrka motionen om att se till att budgetarna för nämnderna som ansvarar för verksamheterna inom vård, omsorg och barnomsorg möjliggör att arbetsgivaren står för lämpliga arbetsskor till personal.

Bakgrunden är att Katarina Eiderbrant (S) har inkommit med en motion om att tillse att budgetarna
för nämnderna som ansvarar för verksamhet inom vård, omsorg och barnomsorg
ges ekonomiskt utrymme som möjliggör tillhandahållande av lämpliga arbetsskor
till personal.

I yttrandet beskrivs att ekonomiska medel inte ska avsättas specifikt för arbetsskor. Förvaltningen beskriver i sitt underlag att det saknas stöd för att arbetsskor som generell åtgärd förebygger eller förhindrar belastningsskador och att resurser i stället bör användas för att arbeta med arbetsmiljö och attraktiv arbetsgivare i bredare perspektiv.