Sök

2022-06-03

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 25 maj 2022. På mötet redovisades bland annat socialnämndens tertialrapport.

Domstolsklubba

Socialnämndens tertialrapport

Socialnämndens prognos för året är – 30 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror främst på ökade personalkostnader i samband med höga sjukskrivningar under årets första månader med pandemi.

Vi ser också ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

De kostnader som beror på pandemin kommer att täckas av kommunstyrelsen. För resterande underskott kommer socialnämnden att ta fram åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Under de första fyra månaderna lyfter förvaltningen väsentliga händelser inom bland annat följande områden:

  • Pandemin har inneburit hög sjukfrånvaro under främst januari-februari.
  • Årets första månader har accentuerat utmaningarna inom personalområdet i form av kompetensförsörjning, sjuktal och hög arbetsbelastning. Detta visar på behovet av att utveckla arbetet med rekrytering och bemanningsplanering.
  • I januari öppnade Attendo ett nytt äldreboende i Breared med 54 platser samtidigt som Lindgårdens äldreboende tillfälligt stängts för renovering.
  • En ny gruppbostad inom funktionsnedsättning har startat och inflyttning pågår.

Övrigt i korthet

Socialnämnden beslutade att ta in en extern konsult för att få en genomlysning av det ekonomiska läget.

Socialnämnden beslutade att godkänna upphandlingsdokument om inhyrning av personal till socialtjänstens myndighetsutövning.

Syftet är att använda detta för att täcka temporära personalbehov.

…Socialnämnden beslutade att inte förlänga avtal med Sodexo AB om produktion och leverans av kyld mat för äldre. Avtalet slutar gälla 14 mars 2023. Bakgrunden är att antalet kunder med matdistribution minskar kraftigt

samtidigt som tillgången till färdiglagad kyld mat i dagligvaruhandeln ökat. Det gör att möjligheterna att själv köpa färdiglagad mat ökat. Samtidigt pågår också en utredning om digitala inköp i förvaltningen.

…Socialnämnden i Varbergs kommun har givits tillfälle att yttra sig över författningsförslag i promemorian ”Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU”.

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka tryggheten för barn som vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Nämndens bedömning är att förslaget stärker tryggheten, säkerheten och stabiliteten för placerade barn.