Sök

2021-12-20

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 16 december 2021. Denna månad har bland annat budget och långtidsplan och öppnande av seniorrestauranger tagits upp på nämnden.

Domstolsklubba

Socialnämndens månadsrapport

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar
Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15-20 miljoner kronor.

Socialnämndens budget 2022 och långtidsplan

Socialnämnden beslutade om budget 2022 och långtidsplan. I fullmäktiges budget så tilldelas socialnämnden ett extra tillskott på 50 miljoner kronor för att täcka underskott och kostnadsökningar.

Budgeten innehåller också utökningar av verksamheten med exempelvis:

  • Olika typer av boenden (samsjuklighetsboende, boende inom funktionsstöd, korttidsboende inom psykiatri, missbruk och särskilt boende för äldre)
  • Återöppning av seniorrestauranger.
  • Fortsatt satsning på digitalisering och välfärdsteknologi.

I planen kommenteras de utmaningar som finns framöver. Sveriges kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Det beror bland annat på förändringar i demografin, att gruppen äldre växer och förskjutning med allt mer avancerad vård i hemmet (istället för på sjukhus). Även utvecklingen av pandemin kan komma att påverka nämnden.

Öppnande av lunchserveringar

Socialnämnden beslutade att ge serviceförvaltningen i uppdrag att åter öppna restaurangerna på Apelvikshöjd och i Rolfstorp och att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att öppna en lunchservering för pensionärer i Tvååker.

Förutsättningarna för att starta upp de tre olika restaurangerna som berörs har tagits fram i samverkan med serviceförvaltningen, som driver restaurangerna.

Övriga frågor i korthet…

…socialnämnden beslutade att utöka lokal för daglig verksamhet med lokalen på Rönnbergsgatan 4.

…socialnämnden går nu vidare med upphandling av drift av ett korttidsboende för vuxna.

…socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motion från Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) om bättre förutsättningar för chefer och medarbetare. Motionen föreslår kommunfullmäktige att ge våra chefer likvärdiga och jämställda arbetsvillkor utifrån antalet underställda medarbetare per chef i samtliga verksamheter. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen då ansvaret i denna fråga inte faller under kommunfullmäktige, med kommentaren att intentionen i motionen är god och ansvaret ligger på den enskilda nämnden.