Sök

2022-11-23

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i november.

Domstolsklubba

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 40,6 miljoner kronor.

Den negativa prognosen beror bland annat på ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Dessutom påverkas nämndens ekonomi av höga personalkostnader i början på året på grund av pandemin samt svårighet med bemanning under sommaren då extraordinära insatser behövdes.

Socialnämnden har nu ett aktivt arbete med åtgärder för att få en ekonomi i balans, bland annat utifrån Ensolutions genomlysning av ekonomin.

Fogdevägens äldreboende och dagverksamhet

Socialnämnden fattade beslut om att Fogdevägens äldreboende och dagverksamhet inte kommer att avvecklas. Verksamheten kommer alltså att fortsätta att vara i drift som förut.

Brukarundersökning för äldreomsorgen 2022

Resultatet av årets brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu presenterats för politikerna i socialnämnden.

Hemtjänsten i Varberg får goda resultat i jämförelse med snittet i Sveriges kommuner. Varberg ligger över snittet i landet på alla frågor inom hemtjänsten. Utvecklingsområden att arbeta vidare med är möjlighet att påverka tider samt att meddela tillfälliga förändringar.

Inom särskilt boende är framför allt följande utvecklingsområden identifierade: aktiviteter, bemötande, möjlighet att få träffa sjuksköterska samt samarbete mellan boendet och anhöriga. Ett förbättrat resultat finns inom egenregin kring trygghet, bemötande och möjlighet att få kontakt med personal.

Överenskommelse trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvården, Region Halland

Ett förslag till ny överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har arbetats fram mellan Region Halland och de halländska kommunerna. Överenskommelsen trädde i kraft 1 november och gäller fram till och med 31 december 2024.

Övrigt i korthet

… Socialförvaltningen har tagit fram en lokalrevision för 2022. Lokalrevisionen beskriver bland annat nuläge och framtida behov samt redovisar de boenden och lokaler som finns inom socialnämndens ansvarsområde för 2022.