Sök

2022-01-31

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 27 januari 2022. På mötet redovisades bland annat ekonomiskt resultat för 2021 och beslut fattades om att pausa Lindgårdens äldreboende för renovering.

Domstolsklubba

Socialnämndens månadsrapport och årsresultat 2021

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar
Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15-20 miljoner kronor.

Lindgårdens äldreboende pausas för renovering

Socialnämnden har nu fattat beslut om att Lindgårdens äldreboende ska pausas för att renoveras och moderniseras inför framtiden. Pausen av Lindgården är från och med 30 april 2022 med återöppning senast den 1 februari 2024.

Under senaste året har två nya äldreboenden öppnats i Varberg. Därmed har socialförvaltningen nu 90 nya platser på särskilda boenden. Förvaltningens bedömning är att dessa med god marginal motsvarar behovet inom de närmaste åren samt att det kommer finnas en överkapacitet av platser från och med 1 januari 2022. Därmed finns också en möjlighet att åtgärda renoveringsbehov av äldre fastighet.

Slutrapport projekt ökad hälsa, minskad ohälsa

Socialnämnden fick en redovisning av projekt ökad hälsa, minskad ohälsa.

Projektet har haft fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering och inom ramen för projektet har två rehabiliteringssamordnare anställts. Deras uppdrag har varit att arbeta aktivt med rehabiliteringsärenden genom stöd till chefer och i viss mån medarbetare.

Projektets syfte har varit att sänka sjukfrånvaron genom utökat stöd till första linjens chefer inom prioriterade yrkes- och arbetsgrupper. Målsättningen har varit att sänka den övergripande sjukfrånvaron till 7,5% år 2020 och 7% år 2021. Vidare har ett projektmål varit att chefer och medarbetare ska uppleva stöd i rehabiliteringsarbetet.

Projektet är svårvärderat på grund av pandemin. Bedömningen är att projektmålet gällande stöd till chefer och medarbetare är uppnått. En enkät visar att cheferna upplever att de fått ökad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering och att de fått ett stöd i arbetet.

Projektmålen gällande sjukfrånvaron har däremot inte nåtts. Största bidragande faktorn är den pågående pandemi samt de gällande restriktioner som följer av pandemin. För att minska smittspridningen förväntas medarbetare att stanna hemma vid förkylningssymptom, vilket har lett till att sjuktalen under pandemin har ökat. Man kan tydligt se ett mönster där sjuktalen minskar för att sedan öka något igen, samma mönster ses under hela projektets gång och bedöms vara pandemirelaterat samt beroende av smittspridningen i samhället.

Serveringstillstånd återkallat för restaurang i Varberg

Socialnämnden beslutade att, med stöd av alkohollagen, återkalla serveringstillståndet för en restaurang i Varberg.

ikon

Nyheter