Sök

2022-06-27

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 23 juni.

Klubba för beslut

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 22 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror främst på ökade personalkostnader i samband med höga sjukskrivningar under årets första månader med pandemi.

Nämnden ser också ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Prognosen har förbättrats sen förra rapporteringen då vi har fått ett statsbidrag på 8,6 miljoner.

De kostnader som beror på pandemin kommer att täckas av kommunstyrelsen. För resterande underskott kommer socialnämnden att ta fram åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Ny inriktning för service- och omvårdnadsinsatser

Socialnämnden beslutade om en inriktning där serviceinsatser (exempelvis städ, tvätt, hjälp med inköp) och omvårdnadsinsatser (exempelvis hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig) inom hemtjänsten ska kunna utföras av olika personalkategorier med olika kompetens. Denna åtskillnad av insatserna ska också förenkla för digitalisering av exempelvis matinköp.

Tanken med detta inriktningsbeslut är att personal som är utbildad för vård och omsorg ska kunna fokusera på sitt kompetensområde och att även serviceinsatser blir ett specialistområde. Detta ska ge förutsättningar för ökad kvalitet och är också ett sätt att möta den utmaning kommunerna står inför när det gäller att rekrytera ny personal.

Syftet med förändringen är också att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och öka delaktighet och tillgänglighet för omsorgstagarna.

Socialförvaltningen kommer nu gå vidare med frågan och utreda möjligheterna inom följande områden:

  • Införa digitala matinköp via upphandling.
  • Skapa en servicemeny för servicetjänster/insatser (städ, tvätt, fallförebyggande servicetjänster som montering av halkskydd, byte av glödlampor).
  • Införa en servicegrupp som utför insatserna städ och tvätt.

Övrigt i korthet

  • Socialnämnden beslutade att godkänna behovsanalys av lokalbehov för Rolfstorps hemtjänstgrupp. Ärendet överlämnas till samhällsutvecklingskontoret för genomförande av åtgärdsval.
  • Socialnämnden beslutade att teckna avtal med Tornsvalan ekonomisk förening för drift av bostad med särskild service från och med 1 juli 2023 till och med 30 juni 2028.