Sök

2021-08-31

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 26 augusti 2021.

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026

Socialnämnden beslutade om inspel till kommunfullmäktiges budgetplanering i höst.

Socialnämnden ser ökade behov inom samtliga verksamhetsområden. Varberg växer och den beräknade befolkningsökningen kommer att påverka alla våra verksamheter. Behov av äldreomsorg, hemsjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och stöd till barn och unga kommer att öka i takt med att befolkningen ökar.

Nämnden ser även en förskjutning med mer komplex vård och omsorg både inom äldreomsorgen och inom andra verksamhetsområden.

Detta innebär att socialnämnden och kommunen behöver planera för ökade kostnader framöver.

Socialnämndens satsningar för att möta ökade behov

För att möta nya och utökade behov de kommande åren planerar nämnden bland annat för:

  • Ytterligare ett nytt äldreboende
  • Två nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
  • Ett nytt boende för personer med samsjuklighet
  • Ett nytt boende för personer med missbruksproblematik (lågtröskelboende)

Socialnämndens månadsrapport

Ekonomiska utmaningar för socialnämnden
Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har nyligen beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Se nyhet från kommunen om ekonomisk prognos


Sveriges kommuner står inför stora utmaningar

Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15 miljoner kronor. Politiken och förvaltningen tar nu steg vidare för att hitta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Konkreta åtgärder kommer arbetas fram under året.

Övrigt i korthet…

…socialnämnden beslutade om att ändra inriktningen av verksamheten på Vidars gränd 12 i Varberg. Verksamhetens inriktning ändras från bostad med särskild service för barn och unga till korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

…socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att personer med insatsen personlig assistans inte ska betala hemsjukvårdsavgift. Bakgrunden är grundprincipen i lagstiftningen om att funktionsnedsättning inte ska innebära merkostnader. Även barn och ungdomar undantas från avgiften fram till 18-årsdagen. Ändringen gäller från 1 januari 2022.

…socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en höjning av avgiften för matabonnemang. Avgiftshöjningen gäller från 1 januari 2022 och är första höjningen sen år 2002 (utöver justeringar utifrån prisbasbelopp).

…socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändring av prövnings- och tillsynsavgifter för alkoholservering, försäljning av folköl och tobak.