Sök

2022-03-03

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 24 februari 2022. På mötet redovisades bland annat resultat för 2021, kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

Domstolsklubba illustrerad

Socialnämndens årsresultat 2021

Socialnämndens resultat för 2021 var minus 49,6 miljoner kronor. Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kostnaderna för pandemin beräknas ha uppgått till cirka 27 miljoner kronor. Det innebär att underskottet, exklusive pandemikostnaderna, är cirka minus 22,6 miljoner. Kostnadsökningar finns till största delen inom hälso- och sjukvård samt kopplat till familjehemsplaceringar och skyddat boende.

Nämndens mål

Den samlade bedömningen är att förvaltningen är på god väg mot god måluppfyllelse. Av nämndens fem mål nås ett, tre bedöms vara på god väg medan ett mål inte nås. De största utmaningarna finns kopplat till kompetensförsörjning och sjukfrånvaro.

Kvalitetsberättelse

Förvaltningen har även 2021 påverkats kraftigt av pandemin i form av ett ökat vård- och omsorgsbehov samt en hög sjukfrånvaro. Förvaltningens kunder och patienter har, trots det, ändå fått sina insatser och behov tillgodosedda och kvalitetsresultat ligger inom flertalet områden kvar på samma nivåer.

Även rättssäkerheten är fortsatt hög inom myndighetsutövning, då få domar går emot förvaltningen.

Medarbetare inom förvaltningen har blivit nominerade och tilldelade utmärkelser:

 • Nominerad finalist till Silvia priset: Therese Kleveland från Preventiva enheten inom hälso- och sjukvårdsavdelningen, var en av de sex finalister som nominerades till årets Queen Silvia nursing award.
 • Årets värdskapare: Odeh Abughariqane, undersköterska på Limagården blev årets värdskapare inom kommunen.
 • Årets jämställdare: Regina Lindahl var en av fyra personer som fick priset som årets jämnställare inom kommunen.

Hänt under året

Här är exempel på händelser och utvecklingsarbeten som skett under året:

 • Nya boenden och boendeformer har öppnats, viket lett till minskade köer till våra boenden.
 • Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete med delaktighet för våra kunder i olika former så att de ska känna att de har inflytande i sin vardag.
 • Vi har en lyckad spridning av rutiner och förhållningssätt kring våld i nära relationer inom vår förvaltning och utanför den.
 • Vi har bland våra medarbetare fått en ökad medvetenhet kring avvikelser och kunskapssatsningen fortsätter 2022.
 • Införande av arbetssätt utifrån IBIC (Individens behov i centrum) samt samtidigt införande av nytt verksamhetssystem har påbörjats och kommit en bra bit på vägen.

Utmaningar

 • Det finns en trötthet i organisationen på grund av pandemin.
 • Sjukfrånvaron är fortsatt hög, samt att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens då urvalet är begränsat.
 • Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det blir mer sammanhållet.

Patientsäkerhetsberättelse


Sammantaget har patientsäkerheten under 2021 varit hög. Förvaltningen har, trots pandemin, kunnat arbeta med åtgärder för att öka patientsäkerheten och samverkan har förstärkts inom flera områden, framför allt på regional nivå.

I takt med pandemins vågor under 2021 har det utförts aktivt patientsäkerhetsarbete med bland annat smittspårning, insatser för att förhindra eller begränsa smittspridning samt vaccinationer. Samverkan och samarbete mellan vårdgivare har varit fortsatt i fokus, inte

minst i vaccinationsinsatsen. Vaccination av prioriterade grupper inom förvaltningen har varit framgångsrikt. Det har visat sig att vaccinet skyddar, till mycket stor del, mot allvarlig sjukdom och död.

Användandet av kvalitetsregistren, Senior alert, BPSD och Palliativa registret, har förbättrats under 2021, förutom vad gäller Senior alert inom hemtjänst. Vi har också ökat följsamheten till den vårdpreventiva processen.

I patientsäkerhetsarbetet märks en liten generell ökning av avvikelser samtidigt som andelen allvarliga avvikelser har minskat. Förvaltningen har arbetat med kunskapsutveckling kring avvikelsehantering och eftersträvat en ökad trygghet kring rapportering av händelser. Detta är alltså ett förväntat och positivt resultat som indikerar att oönskade händelser uppmärksammas och rapporteras. Därtill har också arbetet med riskanalyser stärkts och verksamheterna har under 2021 arbetat mer fokuserat med riskanalyser och tagit fram en mängd handlingsplaner relaterat till exempelvis pandemin, kompetens och samarbete.

Förvaltningen har under 2021 gjort två anmälningar till IVO enligt lex Maria.

Under 2022 kommer patientsäkerhetsarbetet att inrikta sig på följande områden:

 • Patienters och närståendes delaktighet
 • Vårdsamverkan
 • Säker vård
 • Nutrition
 • Trycksår
 • Läkemedelshantering

Allt utvecklingsarbete ska bygga på och genomsyras av huvudperspektiven i

omställningen till god och nära vård:

 • Från fokus på organisation - till fokus på person och relation
 • Från invånare och patienter som passiva mottagare - till aktiva
 • medskapare
 • Från isolerade vård och omsorgsinsatser - till samordning utifrån
 • personens fokus
 • Från reaktiv - till proaktiv och hälsofrämjande.

Uppföljning av intern kontroll 2021

Som ett led i den interna kontrollen arbetas årligen en intern kontrollplan fram som innehåller ett antal utvalda risker. Under året granskas dessa risker och vid årets slut görs en samlad uppföljning av planen. Den sammanfattande bilden av förvaltningens internkontrollarbete är att det fungerar väl. Det som inte har fungerat har upptäckts vid uppföljning vilket är en av de grundläggande tankarna med internkontrollen. Exempel på områden där målvärden inte uppnåtts och åtgärder genomförs är gällande vårdhygienisk standard, utredning av avvikelser och rehabiliteringsplaner för långtidssjukskrivna.

Övrigt i korthet

socialnämnden beslutade att Tornsvalan ekonomisk förening beviljas ersättning för merkostnader för verksamheten till följd av pandemin.

ikon

Nyheter