Sök

2021-11-24

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 18 november 2021.

Domstolsklubba

Socialnämndens månadsrapport

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar
Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15-20 miljoner kronor.

Trygghetsplatser upphör, fortsatt utredning kring behov

Socialnämnden beslutade att de fyra trygghetsplatserna som finns på Skansgatan ska upphöra. Efterfrågan på trygghetsplatserna är låg och bedömningen är att det behov som trygghetsplatserna en gång var tänkt att fylla inte motsvaras av dagens trygghetsplatser. Förvaltningen får istället i uppdrag att utreda fortsatt verksamhet för att möta målgruppernas behov.

När platserna infördes 1996 var de till för personer som inte hade så omfattande behov av stöd. De som sökt trygghetsplatser under de senaste åren har däremot stort behov av stöd och kvalificeras snarare för den vård som korttidsverksamheten erbjuder.

Utöver att vårdbehovet hos sökande har förändrats så har den målgrupp som tidigare sökte trygghetsplatserna för framförallt social samvaro i princip försvunnit. Behovet kring social samvaro finns kvar men att uppfylla det genom en trygghetsplats möter inte behovet. Uppfattningen hos de som söker är att man för att flytta till Skansgatan ska vara relativt sjuk. Deras önskan om social samvaro behöver uppfyllas på annat vis. Sedan september 2019 har inte trygghetsplatserna använts (bland annat på grund av pandemin).

Lokalrevisionen visar på ökade behov

Socialnämnden beslutade att godkänna lokalrevision 2021 för socialnämndens ansvarsområde. Befolkningsprognosen inom Varbergs kommun visar att folkmängden inom alla åldersgrupper ökar i snitt med 30% fram till år 2036 vilket kommer att öka behovet av olika boendeformer. Många bostäder och detaljplaner förväntas bli klara under perioden 2024 och framåt. Mest ökar åldersgrupperna över 80 år som nästan dubbleras mot dagens nivå. Inom den här åldersgruppen kommer behovet av särskilt boende och andra stödformer därmed att öka.

Behovet av särskilt boende för äldre är oftast svårt att placera geografiskt inom kommunen då det är den egna preferensen som styr vart man söker sig. Det är därför viktigt att det finns möjligheter till särskilt boende på olika platser inom kommunen och att de är jämlika i service och utformning.

Det pågår också ett kontinuerligt arbete för att använda lokaler effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt försvarbart.

Övriga frågor i korthet…

…socialnämnden beslutade att godkänna revidering av avtalet om gemensam socialjourverksamhet i Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Varbergs kommun, Hyltes kommun och Laholms kommun.

ikon

Nyheter