Sök

2022-05-05

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 28 april 2022. På mötet redovisades bland annat socialnämndens månadsrapport och rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Klubba för beslut

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 10 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror främst på ökade personalkostnader i samband med höga sjukskrivningar under årets första månader med pandemi.

Rapport om förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna uppföljningar under året. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen en uppföljning av arbetsmiljön. I uppföljningen undersöks sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador, resultat från medarbetarenkäten med flera områden.

Stora delar av året 2021 var ansträngt i arbetsmiljöhänseende. Hög korttidssjukfrånvaro samt svårighet att rekrytera personal med tillräcklig kompetens har resulterat i att arbetsbördan för erfarna medarbetare har ökat. Pandemin har fortsatt haft stor påverkan för arbetsmiljöområdet. Påverkan är liksom år 2020 både av positiv och mindre positiv karaktär. Bland positiva aspekter kan ses att pandemiarbetet medfört nya kunskaper och erfarenheter inom bland annat områdena basal hygien, samverkan och kommunikation. Bland negativa aspekter syns sjukfrånvaron, men också en trötthet i organisationen som inte alltid yttrar sig i en sjukfrånvaro men är påtaglig på andra vis.

Utvecklingsområden som identifierats för 2022 är:

  • Säkerställa kompetensförsörjningen av rätt kompetens i förvaltningen.
  • Utveckla det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet
  • Arbeta ytterligare tillsammans över organisatoriska gränser för målgruppernas bästa.
  • Implementera arbetssätt kring kränkande särbehandling och trakasserier.
  • Fortsatt utvecklingsarbete kring att minska sjukfrånvaron, bland annat genom att tydliggöra rehabiliteringsprocessen ytterligare, genom att erbjuda utbildning i verktyget Adato samt tydliggöra hur och när ”plan för återgång i arbete” ska genomföras.

Yttrande över revisionsrapport om socialnämndens åtgärder för budget i balans

KPMG har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska finansieringen av socialnämndens verksamhet samt åtgärder för budget i balans. Socialnämnden har under de senaste åren redovisat underskott i förhållande till budget. Samtidigt med detta har revisorerna tidigare konstaterat att kostnaderna för socialnämndens verksamhet inte ligger högre än jämförbara kommuners, tvärtom är kostnaderna tydligt lägre i Varberg. Rapportens sammanfattande bedömning är att nämnden i huvudsak har en ändamålsenlig ekonomistyrning, uppföljning och kostnadskontroll.

Rapporten lyfter även fram att nämnden inte valt att genomföra besparingar utan prioriterat att inte göra förändringar i verksamheten trots att nämnden förbrukat mer medel än vad kommunfullmäktige beslutat om. I detta fall behöver sannolikt dialogen mellan förvaltning och nämnd förbättras för att på ett tydligare sätt beskriva de konsekvenser en besparing kan få samt de konsekvenser som uppstår om besparingen inte genomförs.

En slutsats som rapporten drar är att kommunens budgetfördelningssystem inte per automatik tar hänsyn till ökade behov och/eller volymer inom vissa områden eller till kostnadsförskjutningar från sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården samt inom personlig assistans.

Övrigt i korthet

socialnämnden beslutade att avveckla verksamheten familjerådgivning i kommunens egen regi från och med 1 maj 2022. Idag finns 6 olika familjerådgivningar att välja mellan och då socialförvaltningens interna familjerådgivare väljer att avsluta sin tjänst den 30 april 2022 bedömer förvaltningen att det inte finns behov av att återbesätta denna.

…dataskyddsombudet har granskat socialnämndens dataskydd av personuppgifter. Dataskyddsombudets slutsats är att socialnämnden i allt väsentligt möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena.

ikon

Nyheter