Sök

2021-06-29

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 24 juni 2021.

Domstolsklubba

Förstudierapport för gruppbostad på Limabackavägen

Socialnämnden beslutade att godkänna förstudierapport för att bygga gruppbostad inom funktionsnedsättning på Limabackavägen.

Förstudierapporten presenterar ett förslag på hur en gruppbostad för sex personer skulle kunna utformas samt anvisningar och krav från berörda förvaltningar. Det föreslagna gruppboendet kommer att innehålla sex lägenheter fördelat i två separata huskroppar. Fyra lägenheter i huskropp A och två lägenheter i huskropp B samt tillhörande gemensamhetsytor, personalutrymmen och utemiljö.

Om beslut om investering tas i kommunfullmäktige i november 2021 planeras gruppbostaden vara klar för överlämning i slutet av 2023.

Lågtröskelboende för hemlösa med beroende-problematik

Socialnämnden beslutade att starta lågtröskelverksamhet i Varbergs kommun för hemlösa med beroendeproblematik. Detta genomförs genom upphandling och socialförvaltningen har nu fått uppdraget att gå vidare och ta fram upphandlingsunderlag enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Verksamheten kommer rikta sig till personer med ett pågående beroende som har behov av tak över huvudet och personalstöd.

Socialnämndens månadsrapport

Ekonomiska utmaningar för socialnämnden

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har nyligen beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Se nyhet från kommunen om ekonomisk prognos

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar

Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15 miljoner kronor. Politiken och förvaltningen tar nu steg vidare för att hitta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Konkreta åtgärder kommer arbetas fram under året.

Övrigt i korthet…

… socialnämnden beslutade att revidera riktlinjerna för särskilt boende så att även personer med ett demensliknande beteende kan beviljas plats på särskilt boende med inriktning mot demens.

… socialnämnden beslutade att förlänga avtalet med Norlandia Care AB för drift av de särskilda boendena på Sannavägen och Bäckvägen i Tvååker samt

på Västra Ringvägen i Veddige under perioden 1 oktober 2022 till

och med 30 september 2026.

…socialnämnden beslutade om yttrande över rapporten ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö. De utvecklingsområden som lyfts fram inom intern kontroll, mål och rapportering kommer att arbetas vidare med under 2021 inom ramen för förvaltningens planerade utvecklingsarbeten.

…socialnämnden beslutade om yttrande över servicenämndens förslag till utveckling av Varberg direkts tjänster. Förslagen med fler svarsområden bedöms som intressanta men mer analys krävs.

…socialnämnden beslutade om yttrande över kultur- och fritidsförvaltningens förslag till framtida arbete med insatser till barn i behov av särskilt stöd. Insatserna syftar till att alla ska få likvärdiga förutsättningar för att få en fungerande och tillfredsställande skolgång och fritid. Förslaget tillstyrks och finansiering från 2022 för kommunens fortsatta arbete med arbetsplanen behöver tas fram.

ikon

Nyheter