Sök

2023-10-25

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i oktober.

Ikon för klubba igenom beslut

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämnden redovisar i månadsrapporten en nollprognos för året. I början av juli fick socialnämnden extra tillskott på cirka 70 miljoner kronor i form av tillfälliga statsbidrag. För att få statsbidraget krävdes att andelen sjuksköterskor på särskilda boenden skulle öka och att förvaltningen arbetade med att minska antalet timanställda inom äldreomsorgen. Det goda utfallet beror på ett mycket bra och fokuserat arbete i förvaltningen för att uppnå dessa kriterier. Dessa statsbidrag är tillfälliga, vilket hjälper 2023 års resultat men den grundläggande ekonomiska obalansen kvarstår. Långsiktigt krävs arbete med åtgärder och omställning.

Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom bemanning i form av ett mycket högt uttag av övertid, hög sjukfrånvaro och högt användande av timanställningar.

Vi har även höga kostnader för

  • utskrivningsklara patienter,
  • ökade kostnader för familjehem,
  • höga kostnader för institutionsplaceringar,
  • höga kostnader inom gruppbostäder
  • daglig verksamhet.

Förvaltningen arbetar med åtgärder för att minska övertid, personalomsättning och komma till rätta med sjukfrånvaro.

Positivt är att kostnaden för vikarier under sommaren är mellan 7-8 miljoner lägre än föregående år.

Övrigt i korthet

…socialnämnden beslutade om behov av lokaler för personalen på hälso- och sjukvårdsavdelningen. Ärendet överlämnas till samhällsutvecklingskontoret för genomförande.