Sök

2022-08-30

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i augusti.

Domstolsklubba

Socialnämndens månadsrapport

Socialnämndens prognos för året är – 21,4 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror bland annat på ökade personalkostnader i samband med höga sjukskrivningar under årets första månader med pandemi.

Nämnden ser också ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser.

Prognosen har förbättrats sen förra rapporteringen då vi har fått ett statsbidrag på 8,6 miljoner.

De kostnader som beror på pandemin kommer att täckas av kommunstyrelsen. För resterande underskott kommer socialnämnden att ta fram åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

Socialnämnden beslutade om inspel till kommunfullmäktiges budgetplanering i höst.

Socialnämnden ser ökade behov inom samtliga verksamhetsområden. Varberg växer och den beräknade befolkningsökningen kommer att påverka alla våra verksamheter. Behov av äldreomsorg, hemsjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och stöd till barn och unga kommer att öka i takt med att befolkningen ökar.

Nämnden ser även en förskjutning med mer komplex vård och omsorg både inom äldreomsorgen och inom andra verksamhetsområden.

Detta innebär att socialnämnden och kommunen behöver planera för ökade kostnader framöver.

Socialnämndens satsningar för att möta ökade behov

För att möta nya och utökade behov de kommande åren planerar nämnden bland annat för:

  • Två nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
  • Satsningar inom välfärdsteknik och på att rekrytera och behålla personal inom vård och omsorg
  • Utöka med 10 servicebostäder inom LSS (funktionsnedsättning) under 2024.
  • Ytterligare ett nytt äldreboende 2027

Övrigt i korthet

…socialnämnden beslutade att godkänna förslag till yttrande över nytt uppdrag till socialnämnden. Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria

nikotinprodukter. Yttrandet överlämnas nu till kommunstyrelsen som tar beslut om socialnämnden ska hantera frågan.

…socialnämnden beslutade att fördela 1 700 tkr av socialnämndens medel för kapacitetshöjande investeringsprojekt 2022 till fortsatt indragning av fiber i boenden