Sök

2021-06-01

Nyheter i korthet från socialnämnden 27 maj 2021

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte 27 maj 2021.

Socialnämndens tertialrapport för första kvartalet

Hänt i verksamheten

Den pågående pandemin har kraftigt påverkat socialnämndens verksamheter med både ett ökat behov av vård och omsorg samt en hög sjukfrånvaro. Detta innebär en hög arbetsbelastning i flera verksamheter vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljön och det ekonomiska resultatet negativt. Flera verksamheter som till exempel daglig verksamhet och dagverksamhet har under perioden varit omställda eller pausade i syfte att skydda riskgrupper och minska smittspridningen i samhället. Under perioden har även arbete skett med att vaccinera patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

I mars öppnade det nya särskilda boendet, Midsommargården, med 60 lägenheter samt dagverksamhet. En större del av platserna, liksom hela dagverksamheten, har inriktning mot personer med demenssjukdom. Dessutom är en avdelning inriktad på yngre personer med demenssjukdom.

Nämnden ser även en klar ökning av behovet av familjehemsplaceringar samt ett ökat behov av skyddat boende.

Ekonomiska utmaningar för socialnämnden

Pandemin har påverkat socialnämndens ekonomi kraftigt med bland annat kraftigt ökade personalkostnader, smittskyddande åtgärder, kostnader för skyddsutrustning och vaccinationsinsatser. Kommunledningen i Varbergs kommun har nu beslutat att socialnämnden inte ska belastas för kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Se nyhet från kommunen om ekonomisk prognos

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar

Även bortsett från Covid-19, så står Varbergs kommun, liksom Sveriges kommuner i stort även inför andra stora utmaningar. Ökad andel äldre gör att behovet av vård och omsorg ökar och vi ser en förskjutning med mer komplex vård och omsorg i hemmet. Socialnämnden i Varberg har även bortsett från pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge med en prognos för helåret, exklusive kostnaderna för pandemin, på minus 15 miljoner kronor. Politiken och förvaltningen tar nu steg vidare för att hitta åtgärder för att komma i ekonomisk balans där socialnämnden kommer att ha workshop och olika alternativ inventeras. Konkreta åtgärder kommer arbetas fram under året.

Yttrande regional handlingsplan suicidprevention

Socialnämnden beslutade att ställa sig bakom Regional handlingsplan för suicidprevention för år 2021 - 2025 och meddelar kommunstyrelsen detta. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva arbetet. Sammanlagt tar rapporten upp 6 utvecklingsområden:

  • Att främja det friska och minska stigma - minska stigma och sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid
  • Skolbaserad suicidprevention – socialförvaltningen ska samverka med skolan samt andra berörda aktörer
  • Kompetensutveckling – göra en kartläggning om vilka olika kompetensutvecklingsbehov som finns i nämndens verksamheter samt erbjuda kompetensutveckling utifrån behov i samråd med regionala samordnaren
  • Stärkt vårdkedja och samverkan – vara delaktiga i att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala samverkansforum
  • Stöd till efterlevande - ansvara för att kunna ge information till efterlevande för stöd
  • Fysisk miljö (inte inom socialnämndens ansvarsområde)

Övrigt i korthet…

… socialnämnden föreslår att serviceförvaltningen startar en förstudie angående kylanläggningar på särskilda boenden.

…socialnämnden beslutade att avstyrka motion från Björn Mellquist (V) och Kajsa Lissel (V) om anställning av ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen och riskerat utvisning. Detta görs med hänvisning till att socialförvaltningen arbetar utifrån detta idag, och kan inte lyfta, eller ge förtur till en viss målgrupp i rekryteringen. Alla som söker tjänst ska behandlas lika enligt gällande lagar.

… socialnämnden beslutade om att förlänga avtalet med Sodexo AB (produktion och leverans av kyld mat för äldre) med ett år under perioden 15 mars 2022 till och med 14 mars 2023.

… socialnämnden beslutade att anta internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg gällande insatsen Familjeresurs intensiv familjebehandling.

… socialnämnden beslutade om remissvar över författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör. Socialnämndens bedömning är att förslagen är bra och bör genomföras. Remissvaret skickas till Socialdepartementet.