Sök

2021-05-05

Nyheter i korthet från socialnämnden 29 april

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte den 29 april.

En klubba för beslut

Samhandling kring barn som utsätts för övergrepp

Socialnämnden beslutade att ställa sig bakom regionalt avtal om gemensam verksamhet för utsatta barn.

Ett arbete har påbörjats i region Halland för att kunna ge stöd till barn som utsätts för övergrepp. Syftet är att tillgodose att barn som misstänks ha utsatts för våld eller andra övergrepp får samordnade insatser och ett heltäckande stöd. Ett heltäckande stöd handlar om fysisk hälsa, psykisk hälsa, brottsutredning och skyddsbehov. Arbetssättet ska sätta barnets upplevelse och barnets behov i centrum. I andra hand ska arbetssättet underlätta och förbättra myndigheternas processer. Målet är att det finns en verksamhet i Halland, ett Barnhus, där barn som utsatts för övergrepp kan komma och få hjälp och stöd från olika professioner.

Arbetsgruppen består av representanter från socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn – och ungdomskliniken, barnhälsovården, polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Månadsrapport för mars 2021

Socialnämndens prognos för året är – 7 miljoner kronor men prognosen är mycket osäker och kommer med all sannolikhet att försämras, främst på grund av pandemin. Detta då det inte kommer att finnas möjligheter för kommunen att få täckning för de merkostnader som pandemin innebär.

Förutom merkostnader kopplat till pandemin påverkas prognosen av högre kostnader för tillagningsköket på det nya äldreboendet Midsommargården med ca 1,6 miljoner samt att det sker en ökning av behovet av familjehem.

Det finns även andra områden som även fortsättningsvis innebär ökade kostnader för nämnden, som att allt mer avancerad hälso- och sjukvård bedrivs av kommunerna och kostnadsökningar inom verksamhetsområdena barn och familj samt funktionsnedsättning.

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Årets uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att pandemin haft stor påverkan på arbetsmiljöområdet. Pandemins påverkan har varit både positiv och negativ. Bland positiva aspekter kan nämnas att fler riskanalyser genomförts. Ökningen är dels en konsekvens av ett medvetet arbete med att öka riskanalyserna men det är också kopplat till pandemin där riskanalyser haft särskilt fokus. För vissa verksamheter har pandemin och det distansarbete som den medfört också bidragit till att sjukfrånvaron minskat. Bland den negativa påverkan som pandemin haft syns att sjukfrånvaron, främst korttidsfrånvaron, stigit. Pandemins påverkan märks även genom att fler skador och tillbud anmälts kopplade till pandemin.

Ett metodiskt och medvetet arbete fortsätter för att minska sjukfrånvaron. Under året arbetar till exempel rehabsamordnarna i projekt ökad hälsa, minskad ohälsa med särskilt fokus på korttidsfrånvaron. Det behövs även ett fortsatt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete, regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsmiljön samt aktivt agera på det som upptäcks.

Övrigt i korthet…

…socialnämnden beslutade om föreningsbidrag för år 2021.

… socialnämnden beslutade om remissvar till kommunstyrelsen om landsbygdsstrategin. Socialförvaltningen anser att strategin är genomarbetad och täcker viktiga områden. Förvaltningen vill passa på att lyfta att de målgrupper som finns inom förvaltningens verksamheter, inte minst den äldre befolkningen, i hög grad berörs av landsbygdsstrategin och att det är angeläget att denna målgrupp beaktas i det fortsatta arbetet. Behovet hos framtidens äldre befolkning ändras i takt med att nya generationer nu blir äldre

…socialnämnden beslutade om internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg gällande bostad med särskild service för personer med samsjuklighet.