Sök

2022-04-01

Ny riktlinje för kommunala bidrag ska möta föreningslivets behov

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om en ny riktlinje för bidrag och stöd till verksamhet inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Ärendet förs nu vidare till kommunfullmäktige för fastställande. Den nya riktlinjen är planerad att börja gälla från och med 2023.

Utvärderingsringen AB genomförde under våren 2021 en kartläggning av hur det ekonomiska stödet fördelas till föreningar i Varbergs kommun. Kartläggningen visar att det finns områden som behöver förbättras och förändras för att uppnå en jämställd och jämlik bidragsfördelning.

- Det känns bra att vi genom en ny uppdaterad bidragsmodell bättre kan möta framtiden och föreningslivets behov. I den nya modellen är bidragen och stöden tydligare och mer lättbegripliga och gynnar en mer jämställd och jämlik resursfördelning, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Skillnader ska utjämnas

Utvärderingsringens kartläggning visar att föreningar som hyr kultur- och fritidsnämndens lokaler får en betydligt större subventionerad taxa än det kontanta lokal- och anläggningsbidrag som ges till föreningar med egen lokal eller anläggning. Ett nytt lokal- och anläggningsbidrag som ska öka stödet till de föreningar som har egna lokaler och anläggningar ska därför tas fram under 2022.

Kartläggningen visar också att utifrån nuvarande bidragsmodell fördelar kultur- och fritidsnämnden mer bidrag och stöd till pojkars idrottande än till flickors. Likaså finns i dagsläget idrotter, fritidsaktiviteter och kulturarrangörer som inte kan eller får ta del av bidragen. Dessa skillnader ska utjämnas i den nya bidragsmodellen.

- De nya riktlinjerna för bidrag är moderniserade och mer anpassade till den ideella sektorns utveckling. Bidragen ska, tillsammans med övrigt föreningsstöd, medverka till att föreningar i kommunen ges möjlighet att bedriva och utveckla sina verksamheter för ett fritt, varierat och aktivt fritidsliv till kommunens invånare, säger Anna Reinhardt, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Några förändringar i korthet

Lokalt aktivitetsstöd (lok-stöd)

Beräkningsgrunderna för lok-stöd omarbetas för att utjämna skillnader i bidrag mellan flickor och pojkar, från lagidrotter till andra idrotter, men även från äldre till yngre deltagare. Förändringarna förväntas även leda till att föreningarna kommer att tjäna på att engagera fler och nya barn och ungdomar i verksamheten.

Lokal- och anläggningsbidraget

Lokal- och anläggningsbidraget kommer att omarbetas under 2022 och börja gälla 2024. Förändringarna förväntas skapa bättre förutsättningar för de föreningar som äger eller hyr egen lokal eller anläggning.

Dialogbaserat verksamhetsbidrag

Bidraget är till för de föreningar som inte uppfyller villkoren för exempelvis lok-stöd, men ändå har en regelbunden verksamhet och uppfyller kraven i allmänna och särskilda bestämmelser.

Verksamhetsstöd till det fria kulturlivet

Stödet vidgas för att omfatta aktörer inom det så kallade fria kulturlivet. Stödet ska bidra till både en bredd och spets av konst och kultur för invånarna, men även stötta professionella och fria kulturutövare.

Förtydligande av villkor och processer

Villkor och ansökningsförfarande har i den uppdaterade bidragsmodellen förtydligats och kvalitetssäkrats för att öka möjligheterna för alla att ta del av rätt stöd. Även ett antal förbättringsområden som handlar om arbetsprocess och styrning har identifierats som viktiga för att möta framtiden.