varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-28

Ökad tillgänglighet och insyn i kommunens beslut

På varberg.se publiceras digital anslagstavla och beslutsunderlag innan de förtroendevalda fattar beslut.

Huvudingången av Stadshus A i Varberg

Stadshus A (arkivbild 2015)

Vid årsskiftet träder en ny kommunallag i kraft. I den anges bland annat att alla kommuner ska byta ut sin fysiska anslagstavla mot en digital version. På en kommunal anslagstavla publiceras tillkännagivanden och kungörelser och Varbergs kommuns anslagstavla återfinns numera på varberg.se/anslagstavla.

En kungörelse är ett offentligt meddelande med syfte att nå så många kommuninvånare som möjligt. Ett av den digital anslagstavlans syften är för att förbättra servicen så att fler personer på ett enklare sätt kan ta del av viktig information utan att fysiskt behöva ta sig till stadshuset. Däremot kan man fortfarande få hjälp med att läsa informationen i stadshuset om man av någon anledning inte har möjlighet att använda den digitala anslagstavlan.

Kommuninvånare som vill överklaga ett beslut har tre veckor på sig från det att protokollet tillkännages på anslagstavlan.

- Vi välkomnar denna lagändring som gör det enklare för invånare i Varberg att del av den här typen av information direkt på vår webbplats. En klart förbättrad tillgänglighet som ökar möjligheterna att använda de rättigheter som vårt demokratiska system ger oss, säger Varbergs kommuns kanslichef Henrik Lundahl.

Beslutsunderlag har publicerats sedan i våras

Sedan i våras görs beslutsunderlag inför nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden tillgängliga på varberg.se innan besluten fattas. Även publiceringen av beslutsunderlag är ett led i att ge ökad insyn och bättre demokratisk tillgänglighet. Den som vill kan alltså läsa samma handlingar som de förtroendevalda får till sig innan de ska fatta beslut. I handlingarna kan man bland annat läsa vad förvaltningens handläggare föreslår nämnden att besluta. Det är sedan upp till de förtroendevalda att antingen besluta det som förvaltningen föreslagit, eller att lägga fram egna förslag till beslut.

Ett fåtal av nämnderna, exempelvis byggnadsnämnden, det sociala utskottet och överförmyndarnämnden, publicerar inte sina beslutsunderlag på grund av sekretess- eller personuppgiftsbestämmelser.

- Vi vill vara transparenta i vår ärendehantering och ge Varbergs kommuns invånare chansen att på ett tidigt stadium se vilket förslag till beslut som finns i en viss fråga. När det är öppet för alla ges även media och övriga förtroendevalda samma möjligheter att ta del av det underlag som ligger till grund för de beslut som fattas i kommunen, säger kommunsekreterare Maria Svenningsson.

Beslutsunderlaget är oftast ingen allmän handling i lagens mening innan ett beslut har fattats i slutgiltig beslutsinsats. Det vill säga att om ett beslut ska fattas av kommunstyrelsen så är det inte en allmän handling när den tas i kommunstyrelsens arbetsutskott eftersom arbetsutskottet då endast bereder ärendet till kommunstyrelsen.

- Vi har ändå valt att som regel att publicera beslutsunderlaget, och därmed göra det till allmän handling, redan när arbetsutskottet bereder ärendet. Responsen från bland annat media har varit positiv, då de inte längre behöver begära ut handlingar utan bara hämtar på varberg.se när kallelser är klara och publicerade, säger Maria Svenningsson.