Sök

2021-03-17

Omtag för ny förskola i Väröbacka

För höga bullerplank runt den tänkta utegården gör att en ny plats måste utredas för den nya förskolan i Väröbacka.

Väröbacka växer och därför behövs en ny större förskola så snart som möjligt. Den nya förskolan i Väröbacka ska ge plats för 160 barn och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.

Platsen som utretts för den nya förskolan ligger längs Varbergsvägen mittemot Väröbacka Gästgiveri. Det är en av de få tomter som kommunen äger i Väröbacka.

En tidig projektering har nu visat att den valda platsen inte kommer att fungera ur bullerskyddshänsyn. För att skydda barnen mot buller från intilliggande järnväg och väg krävs flera meter höga bullerplank, vilket inte ger en tillfredställande utemiljö för barnen. Markytan för planken är så kallad prickmark, vilket innebär att man inte får bygga där. Dessutom påverkas landskapsbilden alltför mycket.

- För oss är barnens utemiljö av största vikt. Lever inte en plats upp till de krav som vi har på utemiljön för barnens och personalens trivsel så är det bra att man avbryter och letar efter ny plats för förskolan, säger Agneta Svenberg, verksamhetschef för förskolan i Varberg.

- Vi avbryter nu projekteringen och fokuserar på att hitta en annan plats i Väröbacka, säger Henrik Gustafsson, projektledare på fastighetsavdelningen på samhällsutvecklingskontoret.

Förstudiens kostnad på 300 000 kr belastar förskole- och grundskolenämnden budget för 2021 enligt kommunens fastighetsinvesteringsprocess när projekt inte genomförs. Viss projektering och erfarenhet från projektet kan användas i kommande byggprojekt medan övrig projekteringskostnad belastar förskole- och grundskolenämndens budget för 2021.

Projektet kommer nu att försenas men ambitionen är att hitta en ny plats och återuppta projektering av förskolan så snart som möjligt.

ikon

Nyheter