Sök

2020-09-11

Övervägande ros i SKR:s utvärdering av Varbergs kommun

Varberg får fina resultat i Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen som genomförts under 2020.

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen leder sin verksamhet och hur samspelet ser ut i organisationen. Den ger också information om kommunens styrkor och förbättringsområden. Den undersöker inte resultatet i enskilda verksamheter.

Starka resultat

Rapporten konstaterar att Varbergs kommun överlag gör ett gott resultat och att det i alla undersökta områden görs arbete som tar organisationen framåt.

Koncerntänket, arbetet med visionen och satsningen på chefs- och ledarskap lyfts särskilt fram som styrkor i sammanfattningen av rapporten.

Områden att utveckla

Det finns naturligtvis förbättringspotential i några områden. Bland annat behöver brukarperspektivet bli tydligare i våra ledningsprocesser. Förutsättningar för inflytande och delaktighet för alla medarbetare behöver också bli bättre liksom gemensamma satsningar för att utveckla medarbetarrollen.

Vår ambition är att i ännu högre utsträckning följa upp och utvärdera våra verksamheter, men också att synliggöra resultaten på ett mer tillgängligt sätt.

- Vi välkomnar alla former av utvärderingar av vår verksamhet, de hjälper oss att utvecklas och bli bättre. SKR pekar här på några områden vi kan utveckla, dessa är vi väl medvetna om och ska självklart jobba vidare med. Men jag är också stolt, för på det stora hela visar utvärderingen att vi gör ett fantastiskt bra jobb, säger Carl Bartler, kommundirektör.

Mer om verktyget

Utvärderingen bygger på intervjuer med chefer, genomgång av dokumentation såsom styrdokument och utvärderingar, samt analyser av hemsida och sociala informationskanaler. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys som används av SKR sedan 2002. Verktyget används idag både i Sverige och i Norge.

Vill du läsa mer om Kommunkompassen, kan du göra det på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.. Där kommer du också inom kort kunna ta del av rapporten i sin helhet.