Sök

2021-05-25

Plus och minus i kommunens prognos

Pandemin påverkar fortsatt vår verksamhet och ekonomi på många sätt. Det blir tydligt när vi tar en titt i tertialrapporten, som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om idag.

En blå miniräknare på ljusblå bakgrund

På en övergripande nivå förväntar vi oss ett bättre resultat än budgeterat för år 2021. Men enskilda nämnders prognos, framför allt socialnämnden, påverkas mycket av pandemin.

Läs Tertialrapport 2021 Varbergs kommun Pdf, 773.1 kB.

Högre intäkter och en ny bro ger plus

Vi har budgeterat 72 miljoner plus och prognosen efter april visar på 294 miljoner plus för hela 2021. Den förbättrade prognosen förklaras till stor del av att kommunen får intäkter av tillfällig karaktär som är högre än vad vi räknat med för året.

Det handlar dels om att Trafikverket överlåter den nya Getteröbron till kommunen, vilket ger en bokföringsmässig intäkt på 155 miljoner kr, dels högre exploateringsintäkter och intäkter från försäljning av anläggningstillgångar än förväntat för året. Även skatteintäkterna blir högre än budgeterat på grund av konjunkturen återhämtar sig snabbare än vi förutsett.

Samtidigt som kommunen intäkter ser ut att bli högre än budgeterat, så lämnar några av kommunens nämnder negativa prognoser för året.

Pandemin skapar minus hos socialnämnden

Socialnämndens prognos visar på underskott på 50 miljoner, varav 75 - 80% är pandemirelaterat. Det handlar om ökade personalkostnader, vaccinationsinsatser och smittskyddande åtgärder. Dessutom ser nämnden ett ökat behov av familjehem och skyddat boende hos utsatta i samhället, vilka kan beskrivas som indirekta kostnader till följd av pandemin.

Under förra året fick kommuner och regioner statliga bidrag för ökade kostnader inom vård och omsorg kopplade till pandemin. Det finns hittills inga indikationer om att dessa bidrag utgår under 2021.

- Förslaget till kommunfullmäktige är att socialnämnden inte behöver vidta åtgärder inom andra delar av nämndens verksamhet för att hantera de ökade kostnader som pandemin medför, utan att den delen av underskottet skrivs av i samband med årets bokslut. Övrigt underskott kommer nämnden att behöva jobba med tillsammans med förvaltningen, säger Ann-Charlott Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vi behöver fortsatt förändra vår verksamhet

De långsiktiga utmaningarna för Sveriges kommuner, inklusive Varberg, är fortsatt stora, där behoven i våra verksamheter ökar mer än skatteintäkterna. Den ökade andelen barn och äldre i samhället gör att kostnader för vård, omsorg och skola ökar under åren framöver.

Vår verksamhet de närmaste åren behöver därför förändras för att klara av de nya förutsättningarna. Detta hanterar vi genom att tillsammans ge förslag på möjliga effektiviseringar, ökade intäkter eller minskade kostnader i våra verksamheter och presentera dem i våra förslag till budget 2022 med utblick 2023-2026.