varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-22

Resultat från SCB:s medborgarundersökning hösten 2017

Nu finns resultaten från Statistiska Centralbyråns senaste medborgarundersökning – en attitydundersökning som genomförts under hösten 2017. För Varbergs kommun visas fortsatt positiva resultat inom flera områden.

Undersökningens resultat visas i form av Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Varbergs kommun ligger högre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Nöjd-Region-Index och Nöjd-Medborgar-Index. I kategorin Nöjd-Inflytande-Index ligger Varbergs resultat strax över genomsnittet, skillnaden är dock för liten för att vara statistiskt säkerställd.

Positiv utveckling på många områden

Många av delresultaten inom respektive indexområde visar antingen en förbättring för Varbergs kommun jämfört med den senaste mätningen 2016 eller i vart fall ett fortsatt positivt resultat då vissa variationer är för små för att kunna vara statistiskt säkerställda.

‒ Det går att se att vi rör oss åt rätt håll genom en gradvis förbättring över många områden, vilket förstås är positivt. Ett gott betyg för Varberg sedan tidigare och även i år är att invånarna i stor utsträckning kan rekommendera andra att flytta till kommunen, säger utvecklingschef Jonas da Silva.

Aktivt arbete med förbättringsområden

Samtidigt som de flesta kurvor pekar uppåt när medborgarna tycker till om Varbergs kommun så finns det några områden där trenden tidigare varit den motsatta. Ett sådant exempel är frågor som rör förtroende för, kontakt med och påverkan i kommunen, här visas nu en positiv utveckling jämfört med föregående mätningar.

‒ Det är en fråga som vi är medvetna om sedan tidigare och vi har arbetat och arbetar aktivt för att förbättra oss. Utöver att vi går framåt på de flesta områden tycker jag också att det är särskilt positivt att den upplevda känslan av bemötande har ökat vilket kan ses som ett resultat av det arbete vi genomfört och genomför på det området, säger Jonas da Silva.

Här kan du läsa hela resultatrapporten SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 – Varbergs kommun.PDF (pdf, 755.9 kB)


Fakta om SCB:s undersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Totalt har 131 kommuner deltagit i årets undersökning.

I Varbergs kommun tillfrågades ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år och av dessa besvarade 44 procent enkäten. När jämförelser görs med resultat för samtliga kommuner avses de 131 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2017.

Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
• Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.