varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-08-29

Röjning blir startskott för nytt naturområde

Den 2 september börjar vi att röja bort träd och buskar på området för den gamla soptippen, Lassabackadeponin, som ligger i anslutning till Naturum och Getteröns naturreservat. Den gamla soptippen ska under de närmaste åren sluttäckas med massor från tunnelbygget och sedan bli ett fint naturområde.

Flygbild över Lassabackadeponin

Flygbild över Lassabackadeponin

Växtligheten behöver tas bort eftersom vi i samband med sluttäckningen ska anlägga kullar inom deponiområdet. De högsta kullarna kommer att vara 10 meter över befintlig markyta. Under röjningen kommer naturstigen, som går genom området, att stängas av.

Ett attraktivt naturområde ska växa fram

Under åren framöver kommer massor från tunnelbygget att användas för att sluttäcka den gamla soptippen. I samband med sluttäckningen bygger vi upp ett helt nytt naturområde ovanpå deponin. Det blir ett böljande landskap med en blandning av olika naturtyper, som lockar olika växt- och djurarter. Vår förhoppning är att området i framtiden blir ett populärt utflyktsmål.

Redan i höst inleder vi detta arbete med att bygga en större och tydligare besöks- och husbilsparkering samt en vändslinga och nya parkeringsplatser för bussar. Norr om parkeringen görs en spännande plantering med tallar och pil.

När vi lägger ner dagvattenledningar för den nya parkeringen kommer en del gamla deponimassor att grävas upp. De läggs inom det område som ska sluttäckas och täcks med rena massor alternativt presenningar för att skydda människor och djur i området i väntan på sluttäckningen.

Karta över område som ska sluttäckas

Två stora projekt precis intill varandra

Trafikverket, projekt Varbergstunneln, kommer med början i september att etablera ett arbetsområde för norra godsbangården öster om Lassavägen i anslutning till deponiområdet. De första arbetena på plats handlar om att röja bort växtlighet, vilket görs samtidigt som röjningen på deponiområdet.

Projekt Lassabackadeponin

Projekt Varbergstunneln