Sök

2020-10-06

Snart grävs markföroreningarna bort i Västerport

Inom kort drar grävmaskinerna in i det gamla färjeläget i hamnen.
Det är dags att sanera marken inför byggstarten av Västerports första etapp. 25 000 ton massor kommer att grävas upp – lika tungt som drygt 16 000 Volvo V50-bilar!

flygbild etapp 1, Västerport

Saneringen beräknas ta ca 6 månader.

Mer än 100 provgropar har antingen borrats eller grävts i området. Proverna har visat att det finns fem områden i den area som utgör etapp 1, som behöver saneras från förhöjda halter av föroreningar.
-Egentligen är det sex områden, men den sjätte platsen ligger så nära kajen att vi inte vill belasta den med tunga maskiner i dagsläget. Det området kommer att saneras i nästa steg i stället, när den nya kajen ska anläggas, berättar kommunens projektledare Jonas Petersson.

Kraftverk och kolupplag

I området låg förr Yngeredsfors kraftstation och kolupplag. Föroreningarna i marken är bland annat rester av dessa verksamheter, alltså kolrester och petroleumprodukter, forna miljösynder som nu kommer tas bort. I marken finns också en gammal oljeledning, gamla dagvattenledningar och betongplattor som alla ska rivas/grävas upp.

Så hur går det till rent praktiskt?

- Man arbetar på ett strukturerat sätt med delytor och indelningar i djupet för att inte blanda olika markfyllningar och föroreningar. Första steget är att ta bort översta lagret av asfalt eller betongsten, sedan kommer ett bärlager, det vill säga grus och sten som burit upp ytskiktet, som också tas bort. Därefter är man nere i själva fyllnadsmassorna som grävs upp. Vi kommer generellt gå ner till mellan en och en halv till två meter. Djupare än så är man nere i muddermassor och gammal havsbotten där proverna visar att det mesta är rent. Det kan finnas några punkter på den nivån som också kommer saneras, berättar Jonas Petersson.

25 000 ton

Massorna läggs upp på marken, id-märks och undersöks. De massor som klarar miljökrav och tekniska krav återanvänds till att fylla upp området. Massor som inte går att använda kommer entreprenören som utför arbetet att forsla bort till en mottagningsstation för miljöfarliga massor. Sammanlagt kommer det bli en hel del massor som hanteras, närmare bestämt upp mot 25 000 ton.

Start i november/december

Saneringsarbetet planeras att börja i november/december och beräknas ta cirka ett halvår. När saneringen är färdig är det dags för nästa steg i processen: ett omfattande mark- och kajarbete som beräknas komma igång under 2021. Då ska delar av hamnbassängen fyllas upp, en ny kaj byggas, alla ledningar komma på plats, marken höjas och göras klar inför första husbygget i Västerport.