Sök

2021-05-10

Social konsekvensanalys av Västerport färdig

Högt betyg när det gäller barnperspektiv, kollektivtrafik, mötesplatser och grundläggande struktur. Lägre betyg på gårdsstorlek och parkeringstal.
För första gången har Varbergs kommun låtit genomföra en social konsekvensanalys av ett område, och det är Västerport som legat under luppen.

Kajpromenaden i Västerport

Kajpromenaden - en av Västerports mötesplatser.

Så vad är en social konsekvensanalys och varför gör man en sådan?
-Det är helt enkelt en indikation på hur vi ligger till i planeringen av Västerport utifrån sociala aspekter. Rapporten är ett verktyg som – tillsammans med alla övriga underlag – kan ge oss stöd, förslag och alternativ på hur vi kan arbeta vidare i kommande etapper, säger Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig i projekt Västerport.

Fokus på barnperspektivet

Rapporten beställdes gemensamt av Varbergs kommun och Jernhusen (som äger marken runt stationen) och har genomförts av konsultföretaget Spacescape. I uppdraget ingick att lägga extra fokus på barnperspektivet.
-Det har varit spännande att få vår verksamhet genomlyst av en extern part. Vi har fått bekräftelse på att väldigt mycket av det vi gör är bra, och också identifierat områden där vi eventuellt behöver växla upp i kommande etapper.

Trygga stråk och bra mötesplatser

Spacescape har en analysmodell som ger rekommendationer som kan uppfyllas helt, delvis eller inte alls. Grunden för slutsatser och rekommendationer kommer från forskning, Varbergs kommuns egna mål och styrande dokument, samt resultaten från projektets medborgardialoger.
-Vi får väldigt gott betyg när det gäller till exempel kollektivtrafik, aktiva och socialt trygga stråk, struktur med bra torgytor, mötesplatser och kvaliteter ur ett barnperspektiv. Extra positivt är att man gör bedömningen att läget och strukturen gör att Västerport kommer att bli en naturlig del av Varbergs innerstad, säger Jenny Rydén.

Rapporten pekar också ut områden där projektet riskerar att inte uppfylla rekommendationerna helt. Analysmodellen rekommenderar till exempel lägre hyresnivåer på vissa lägenheter och flexibla p-tal för att få ner byggkostnaden. Den planerade förskolegården, som har begränsat antal kvadratmeter fri yta per barn, riskerar att inte uppnå analysmodellens riktvärden om det blir fler än två avdelningar. Man påtalar även bristen på parkytor och lekplatser, främst i de norra delarna av stadsdelen.

Avvägningar

-Vissa saker hoppas vi kunna utveckla i kommande etapper, som ett aktivitetsstråk i Norra Västerport, som skulle ge fler rekreationsytor till de boende. Andra är svåra att göra något åt. I den här rapporten tittar vi enbart på den sociala hållbarheten, inga andra förutsättningar, och det handlar alltid om att göra avvägningar. I fallet med förskolan till exempel styrs vi bland annat av områdets geografiska karaktär, så där stod valet mellan en liten förskola eller ingen förskola alls, säger Jenny Rydén.
-Man får inte heller glömma att Västerport är en del av Varbergs kommun, ingen isolerad ö. Alla delar som rapporten pekar på kanske inte kan tillgodoses just i Västerport som är ett ganska litet område utan kan behöva tas om hand i andra planer i närområdet.

Satsa på de offentliga miljöerna

Rapporten slår också fast att i ett område som Västerport det är extra viktigt att satsa på de offentliga miljöerna så att inte området får en exklusiv identitet, och ger också exempel på stadsdelar där man lyckats med detta i landet.
-Kort kan man sammanfatta det med att rapporten är ett sätt att medvetandegöra både styrkor och svagheter i projektet, sammanfattar Jenny Rydén.
-Något som känns väldigt bra är att vi nu kan använda forskningsbaserade analysmått även i andra projekt i kommunen, vilket kommer öka vår kompetens när det gäller hållbarhetsfrågor.

En av pusselbitarna

Byggnadsnämnden godkände nyligen detaljplanen för etapp 1, och planen ska upp för antagande i kommunfullmäktige i juni. Planeringsarbetet med etapp två är än så länge i sin linda: så småningom kommer ramarna för nästkommande etapper fastställas i politiska beslut. I det arbetet blir den sociala hållbarheten en av pusselbitarna.

Här finns mer att läsa. Länk till annan webbplats.