Sök

2020-09-23

Stadsbyggnadsprogrammet ringar in hur staden kan växa

Nu finns ett färdigt Stadsbyggnadsprogram för Varberg som ska hjälpa till att skapa förutsägbarhet i stadens utveckling. – Programmet lyfter fram värden i staden och visar vilka delar som bör bevaras respektive förändras. Det kommer att bli tydligare var och hur staden kan växa, både för de som vill bygga och för oss som ska planera, berättar stadsbyggnadschef Cecilia Strömer.

För snart två år sedan drog arbetet med ett stadsbyggnadsprogram igång. Kommunfullmäktige hade gett byggnadsnämnden i uppdrag att, utifrån den beslutade förtätningsstrategin, ta fram fördjupade riktlinjer för bevarande och utveckling av delar av Varbergs tätort. Nu finns ”Stadsbyggnadsprogram för Varberg” framme, riktlinjer som ska vara vägledande i den framtida planeringen av staden.

Husfasader i Varbergsmiljö

Stadsutveckling engagerar

Intresset för programmet har varit stort, både under arbetets gång och inför beslut.
- Det märks att stadsbyggnadsfrågor är viktiga för många i Varberg. Engagemanget hos både förtroendevalda och tjänstepersoner har varit väldigt stort, det är jätteroligt att se! Förutsättningarna är goda för att både samtalet och samverkan kring stadens utveckling, allt mer ska handla om kvaliteter för staden och hur vi tillsammans skapar en attraktiv stad, menar Cecilia.

Bevarande och utveckling ska samspela

Stadsbyggnadsprogrammet omfattar ett område som sträcker sig i en cirka 3 km stor radie från centrum. Programmet beskriver vilka värden som är viktiga att bevara eller utveckla i olika delar av staden, och pekar på vilken typ av förändringar som är lämplig i varje del. Det finns platser som är känsliga för förändring, medan andra delar av staden skulle behöva utvecklas.
- Vi har delat upp kvarteren i olika nivåer av bevarande och utveckling, och utöver det har värdefulla grönområden och vissa stråk lyfts fram. Programmet visar var kommunen vill vara mer restriktiv med förändringar och var större förändringar och förtätningar är lämpliga. Med riktlinjerna blir det en större förutsägbarhet och tydlighet kring hur kommunen tänker kring den fortsatta utvecklingen av staden, berättar planchef Claus Pedersen.

Varje byggnad blir en del av helheten

Med en större enighet kring bevarande och utveckling, och en tydlig viljeinriktning från kommunens sida, blir det lättare att förstå vad som krävs inför tänkta byggprojekt. Detta kan i sin tur bidra till högre kvalitet på det som byggs.
- Programmet lyfter också fram sammanhangen i staden, varje fastighet och byggnad är en del av stadsväven och behöver förhålla sig till sin omgivning. Riktlinjerna kommer att hjälpa oss att ha fokus på kvalitetsaspekter och underlätta för samtal kring hur större förändringar i staden kan bidra både till helheten och till ett särskilt område, säger Claus.