Sök

2019-08-28

Stora förberedande arbeten i tunnelprojektet
– så påverkas trafiken

Den 2 september drar stora förberedande arbeten igång i projekt Varbergstunneln på tre platser i Varberg: Järnvägsparken, Lassabacka och Breared. Trafiken kommer att påverkas men en nyhet är att Västra Vallgatan inte stängs den 31 augusti utan senare i höst.

Järnvägsparken augusti 2019

Järnvägsparken i centrala Varberg

Hela Järnvägsparken blir ett arbetsområde och flertalet träd i parken behöver därför fällas. Under hösten görs ledningsomläggningar, arkeologiska undersökningar och förberedelser för servicetunneln, som ska mynna i dagens park. Det handlar till exempel om spontning (stödkonstruktioner) och schaktning av massor för att nå berget där servicetunneln ska gå in.

Så påverkas trafiken

Hela Järnvägsparken stängs av den 2 september och därmed också gångvägen genom parken. Otto Torells gata mellan Västra Vallgatan och Östra Hamnvägen stängs av för biltrafik för att byggtrafik ska komma till och från parken. Cyklister och fotgängare kan passera Otto Torells gata.

Västra Vallgatan öppen till oktober månad

Den tidigare aviserade stängningen av Västra Vallgatan den 31 augusti skjuts upp till senare i höst då nya förutsättningar gjort det möjligt att ändra planeringen utan att det påverkar huvudtidplanen för projektet. Det är också först då som södergående bussar, som brukar gå längs Västra Vallgatan, leds om via Kyrkogatan.

Karta över trafikomledningar i centrum september 2019.

Ny godsbangård i norr

I norr mellan Lassavägen och dagens järnvägsspår ska en ny godsbangård byggas. En arbetsplats ska etableras och därför röjs träd och buskar i området. En byggväg anläggs i anslutning till Lassavägen. Under hösten och vintern sker förberedelser för att göra plats för nya godsbangården, som friläggning av mark, plansprängning ovan jord och schaktning.

Förberedelser för täckning av Lassabackadeponin

Samtidigt som området för nya godsbangården röjs på växtlighet så tas också träd och buskar bort på det gamla deponiområdet precis intill, som ska sluttäckas med massor från tunnelbygget. Den gamla soptippen ligger precis öster om Naturum, det som idag är strövområde och naturstig.

Så påverkas trafiken

Lassavägen stängs för all trafik förutom behörig trafik. Det kommer att bli ökad byggtrafik på Getterövägen som en följd av arbetena.

Cyklister på Kattegattleden och Lassavägen leds om närmare Naturum.

Naturstigen i området öster om Naturum stängs också av.

Södra tunnelmynningen, Breared

Huvudtunnel och servicetunnel ska mynna ut i Breared, strax öster om Bovieran och Marmorgatan. Ett arbetsområde ska etableras på plats med till exempel stenkross för att ta hand om bergmassor efter sprängning. Under hösten fälls träd i det område där tunnelmynningen ska vara och förberedelser görs för att nå berget där tunnlarna ska gå in. I slutet av året påbörjas plansprängning ovan jord för att nå tunnelmynningen samt schaktning för de järnvägsspår som ska gå söderut från tunnelmynningen.

Så påverkas trafiken

En byggväg anläggs med infart i anslutning till korsningen Vallinsvägen och Österleden. Trafiken på Österleden påverkas i liten utsträckning genom en ökad byggtrafik i området.

Motionsspåret leds om och några gångvägar kommer att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till motionsspåret och gång- och cykelväg utmed Österleden.

Karta som visar de etableringarna i tunnelprojektet under hösten 2019, Lassabacka, Järnvägsparken och Breared.

Förberedande arbeten på tre platser i Varberg under hösten 2019.

ikon

Nyheter