Sök

2016-07-01

Tre arkitekteam utvalda till Västerport

De tre arkitektteam som ska hjälpa till med utvecklingen av Västerport har nu valts ut. I augusti sätter arbetet i gång!

Skiss över Västerport

Flygfoto: Lars Bygdemark

Under våren har Varbergs kommun och Jernhusen tillsammans genomfört en upphandling av parallella uppdrag. Totalt inkom 23 intresseanmälningar och efter utvärdering har tre team valts ut.
-Vi är mycket nöjda ! Det är tre kreativa och nytänkande team som alla har stor erfarenhet av likvärdiga, komplexa stadsbyggnadsprojekt, säger Claes Premmert, projektledare för Västerport.

De tre utvalda teamen är (utan inbördes ordning):

EG Architects AB
Mandaworks/Adept AB
Spacescape AB

Stråk och offentliga rum

Alla team kommer att arbeta med en och samma uppgift i ett så kallat parallellt uppdrag. Uppgiften är att ta fram förslag på en stadsbyggandsstruktur för Västerport. Teamen ska bland annat studera stråk, flöden och kopplingar mellan Västerport och hamnen, stadskärnan och det nya stationsområdet. De ska också titta på kvartersstruktur, gators utformning, offentliga rum med mera.

Dialog med medborgargrupper

Startmöte hålls i augusti. I oktober görs en mittavstämning med ett omfattande dialogmoment, då teamen får presentera sina idéer för ett antal medborgargrupper. Synpunkterna som då framkommer ska arbetas in i det fortsatta arbetet. I januari 2017 kommer teamens resultat att ställas ut och presenteras för alla intresserade. Då kommer det också finnas tillfälle för allmänheten att lämna synpunkter. De bästa delarna av de färdiga bidragen kommer att arbetas in i det planprogram för Västerport som kommunen håller på att ta fram.

Västerport - en tillgång för hela Varberg

-Vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans under hösten, säger Claes Premmert.
-Västerport är viktigt för Varberg. Både för invånarna som kommer att få tillgång till ett helt nytt område vid havet, och för staden som helhet. Västerport kommer göra Varberg ännu mer attraktivt och på sikt bidra till hela kommunens tillväxt.

Juryn/arbetsgruppen som utsett de tre arkitektteamen består av:

Sten Hedelin, stadsbyggnadsarkitekt Varbergs kommun
Claes Premmert, projektledare Västerport
Urban Hammarlund, regionchef Jernhusen
Maria Söderlund, stadsarkitekt Varbergs kommun
Liv Sonntag, stadsträdgårdsmästare Varbergs kommun
Bo Aronsson, stadsutvecklingskonsult

För mer information, kontakta gärna:

Claes Premmert, projektledare
E-post: claes.premmert@varberg.se
Tel: 0708-30 47 14

Sten Hedelin, stadsbyggnadsarkitekt och programansvarig
E-post: sten.hedelin@varberg.se
Tel: 0722 – 38 82 07

Urban Hammarlund, regionchef, Jernhusen
E-post: urban.hammarlund@jernhusen.se
Tel: 031-700 19 96