Sök

2021-11-17

Varbergs kommuns budget för 2022 beslutad

En budget för kunskap och omsorg– det är titeln på Alliansens förslag på kommunbudget som klubbades igenom av kommunfullmäktige igår kväll, den 16 november. Beslutet omfattar för första gången hela kommunkoncernen med möjligheten att planera för en god ekonomisk hushållning för hela den samlade kommunala organisationen.

Här kan du läsa budget för 2022 och plan för 2023-2026. Länk till annan webbplats.

Varberg har nu över 66 400 invånare, bara hittills i år har invånarantalet har ökat med över 1 000 personer och tillväxten planeras fortsätta. Med en ökande befolkning kommer ett allt större behov av bland annat bostäder, infrastruktur och verksamhetslokaler.

Det är något som märks i kommande års budget. Kommunkoncernens investeringsplan rymmer flera investeringsprojekt för att öka kapaciteten i förskolor, skolor och boenden. Till det kommer investeringar i bland annat hamnanläggningar, vattentorn och vattenledningar, elnät, gator och cykelvägar.

- Varberg är en attraktiv kommun och många vill flytta hit. Det är självklart positivt men det ställer förstås krav på investeringar för att hålla vår service på en fortsatt hög nivå. Vi har en mycket omfattande investeringsbudget och i budgeten för 2022 och åren därefter höjer vi investeringsvolymen till 550 miljoner kronor/år i snitt över perioden. Härtill kommer mycket stora investeringar i våra bolag, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Möjligheter och utmaningar i ett växande Varberg

Tillväxten ger nya möjligheter med ökade intäkter från skatter och exploateringar, men med fler medborgare ökar också behoven av insatser från kommunens olika verksamheter.

Budgeten bygger fortsatt på ett aktivt arbete med effektivisering, omställning och anpassning av verksamheten. Dels utifrån de ekonomiska förutsättningarna, dels utifrån förändrade krav och behov.

Varbergs kommun står väl rustad att möta utmaningarna. Grundekonomin är god och kvaliteten i verksamheten överlag bra. Konjunkturen har också utvecklats väl efter pandemin med förbättrad prognos över skatteunderlagets utveckling. Kommunalskatten fastlås för 11 året i rad till 20,33 procent.

Budget 2022 är upprättad i enlighet med de riktlinjer för god ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige har antagit. På detta sätt har kommunen en fortsatt god ekonomi och klarar att genomföra de investeringar som krävs i en växande kommun.

Prioriteringar

I budgeten finns särskilda prioriteringar om 86 miljoner kronor för år 2022. Bland annat får socialnämnden 50 miljoner för att göra insatser som kvalitetssäkrar och vidareutvecklar stöd- och omsorgsverksamheten. Budgeten innebär också att förskole- och grundskoleförvaltningen får 10 miljoner för att öka elevernas kunskapsnivå i grundskolan.

Skärmklipp av första sidan av budgeten. Budget 2022 och plan för 2023-2026.

Ladda ner eller hämta på ditt bibliotek

Är du nyfiken på vad som planeras där du bor? Eller undrar du över vilka prioriteringar som görs inom ett visst verksamhetsområde? Här nedan kan du ta del av budgetdokumentet i sin helhet. Det finns också en sammanfattning som beskriver budgeten i korthet. Inom kort kommer du att kunna hämta en tryckt version av budgeten på ditt bibliotek.

Budget 2022 och plan för 2023-2026 Länk till annan webbplats.

Kommande års budget i korthet

Mer information om budgeten och budgetprocessen

ikon

Nyheter