Sök

Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas.

Kommuner har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för äldreomsorg. Det är kommunfullmäktige fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader.

Riksdagen har också beslutat om en maxtaxa som innebär att det finns en övre gräns för hur mycket en kommun får debitera för vård och omsorg.

Så beräknas din avgift

För att få fram din avgift gör vi en beräkning på alla dina inkomster och utgifter. Till dina inkomster räknas exempelvis lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning samt ränteinkomster på banken, utdelning och vinster på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader, där det redan finns ett fastställt minimibelopp.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och beräknas på prisbasbeloppet. Minimibeloppet ska täcka normal kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och boendekostnad, samt eventuella individuella tillägg/
avdrag. Förbehållsbelopp är det belopp som avräknas från dina inkomster innan kommunen tar ut en avgift för dina insatser.

Avgiftsutrymme

När vi lagt ihop alla inkomster och dragit ifrån alla utgifter får vi fram en summa som kallas avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det belopp som din avgift baseras på. Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut.

Fyll i en inkomstförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut din avgift behöver du fylla i blanketten Inkomstförfrågan Pdf, 151.4 kB.. Avgiftsåret gäller mellan 1 januari till 31 december och avgiftsberäkning gäller från och med den månad komplett ifylld blankett tillsammans med begärda bilagor inkommer. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa. Är du gift så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

1. Personuppgifter

Kryssa i om du är gift, sammanboende eller ensamstående. För att kunna debitera rätt avgift behöver vi uppgifter om hela hushållet även om det bara är en person i hushållet som får insatser från kommunen. För gifta och registrerade partners räknas inkomsterna samman och delas på hälften medan sambo görs beräkningen utifrån att man delar på bostadskostnaden men inte inkomsterna.

2. Jag avstår från att lämna inkomstuppgifter

Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter. Markera med ett kryss om du inte vill lämna några uppgifter för beräkning. Väljer du att inte lämna inkomstuppgifter, beräknas avgiften till den högsta avgiften/maxtaxan. Gå sedan vidare direkt till punkt 7.

3. Aktuella inkomster

Här redovisar du dina inkomster. Notera att du inte behöver ange inkomstuppgifter från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan samt uppgifter om bostadstillägg/ bostadsbidrag, då dessa hämtas elektroniskt. Har du inga uppgifter att ange fyller du inte i någonting. Inkomster anges i bruttoinkomst (före skatt) per månad.

  • Tjänstepension från Alecta, AMF, SPV, KPA eller SPP
  • Privat pension och livränta t. ex. från försäkringar eller eget sparande
  • Utlandspension – ange i svenska kronor
  • Övrig inkomst, här anger du om du har någon ytterligare inkomst som inte avgivits tidigare t.ex.
    lön, AGS/AFA, a-kassa och sjukpenning
  • Inkomst från näringsverksamhet

Om du är gift eller har registrerat partnerskap behöver vi även inkomstuppgifterna på din makes/makas inkomst eftersom vi slår ihop inkomsterna och delar er sammanlagda inkomst på två. Bifoga handlingar som styrker de lämnade uppgifterna.

4. Inkomst av kapital

Ange sammanlagd inkomst av kapital per den 31 december föregående år. Med inkomst av kapital menas till exempel ränteinkomster eller utdelning/vinst på aktier/fonder. Uppgiften finner du på årsbesked från banken. Bifoga senaste årsbesked från banken.

5. Utgifter

Uppge kostnad för förvaltare eller god man. Bifoga senaste arvodesbeslut från överförmyndaren.

6. Bostadskostnad

Varje folkbokförd person i bostaden beräknas att bekosta sin andel av den totala bostadskostnaden.
Om du har bostadstillägg/bostadsbidrag eller bor på särskilt boende behöver du inte fylla i någon hyra utan den hämtar vi automatisk. Fyll i de rader nedan som överensstämmer med dina bostadsförhållanden. Kostnader för parkeringsplats, garage, elavgift, bredband, hemförsäkring eller avgift till Hyresrättsföreningen får inte räknas med.

Hyrd bostad eller bostadsrätt
Kryssa i vilken typ av lägenhet du har och vad som ingår i din hyra.

Om du bor i hyrd bostad fyller du i din månadshyra och hur stor din lägenhet är, ange i kvadratmeter. Bifoga senaste hyresavi.

För bostadsrätt fyll i ränteutgifter, hyra samt bostadsyta. Räntekostnaden för bostadsrätt är exklusive
amortering. Handlingar som styrker kostnaderna ska bifogas.

Egen fastighet
Du behöver ange boyta för att boendekostnaden ska kunna beräknas. Du behöver även ange
fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, värdeår, boyta och räntekostnader exklusive amortering.
För beräkning av uppvärmningskostnader och övriga driftkostnader används
Pensionsmyndighet/Försäkringskassans schabloner.

Med tomträttsavgäld menas den årliga avgiften du betalar till tomtägaren om du har en arrendetomt. Uppge kostnad per år. Uppgifterna ska styrkas med bilagor. Inkommer inga bilagor så beaktas inte kostnaden vid beräkningen av avgiftsutrymmet.

7. Annan mottagare av avgiftsbeslut och faktura

Önskas avgiftsbeslut och faktura till annan person än sökanden anges det här.

8. Autogiro och/eller samlingsfaktura

Vill du ha en autogiroblankett skickad till dig kryssa om du önskar det så skickar vi en blankett till dig. E-faktura anmäler du via din internetbank.

Samlingsfaktura
Om två personer i samma hushåll har beslut om insatser från hemtjänsten, så kan man få en samlingsfaktura. Det innebär att en person i hushållet står som mottagare av fakturan, men bådas kostnader redovisas på samma faktura.

9. Försäkran och underskrift

Skriv under blanketten av sökande eller den som varit behjälplig.

Skicka in blanketten tillsammans med kopior på underlag till:
Varbergs kommun
Ekonomihandläggarna
Birger Svenssons väg 28 B
432 80 Varberg

Om dina uppgifter ändras

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till ekonomihandläggarna genom att skicka in en ny Inkomstförfrågan. Justering av hemtjänstavgiften sker i dessa fall snarast efter att du fått ett nytt beslut om avgifter.

Räkna ut din avgift

I "Aktuella avgifter för 2023" Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster. kan du se vad din kostnad blir.

Om du vill beräkna och uppskatta hur stor kostnaden blir för dig med insatser från äldreomsorgen -kan du använda vår e-tjänst.

Hemtjänst

Du betalar för de timmar som hemtjänsten faktiskt utför hos dig och avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Som lägst debiteras en timme/månad. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare.

Trygghetslarm

För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad och inga avdrag görs vid frånvaro.

Särskilt boende

Du som beviljats särskilt boende betalar hyra, matabonnemang, omvårdnadsavgift och förbrukningsmaterial.

När du flyttar till särskilt boende, kan du få dubbla boendekostnader under en övergångstid. Du kan eventuellt få reducerad avgift på omvårdnad och del av matkostnaden (tillredningskostnaden) de tre första månaderna.

Läs om förutsättningarna för att jämkning ska kunna ske på blanketten Jämkningsansökan på grund av dubbla boendekostnader Pdf, 569.7 kB, öppnas i nytt fönster. eller i vår självserviceportal.

Betalningsvillkor

Din avgift faktureras en månad i efterskott. Hyrorna faktureras enligt förhandlad hyresnivå för respektive boendeenhet. Fakturorna skickas omkring den 15:e varje månad och har förfallodag den sista vardagen i månaden (sista bankdagen).

Samlingsfaktura kan erbjudas till personer i samma hushåll. E-faktura anmäler du via din internetbank.

Autogiro

Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. Här hittar du blanketten för autogiromedgivande Länk till annan webbplats. (pdf, 61.4 kB) eller ansök via vår vår självserviceportal.

Bostadtillägg för pensionärer, BTP

Bostadstillägg för pensionärer söker du hos Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Bostadsbidrag för unga

Bostasbidrag för unga söker du hos Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Överklaga

Du som inte är nöjd med ett avgiftsbeslut kan överklaga beslutet skriftligen. Det ska framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar. Skicka i så fall in din överklagan och hur du vill ha beslutet ändrat till:
Varbergs kommun
Socialförvaltningen, uppdragsavdelningen
432 80 Varberg

Överklagan ska vara oss tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter