Sök

Information till biståndshandläggare och vårdgivare i bosättningskommunen

Inför vistelse i Varbergs kommun behöver samtliga underlag komma in i god tid, senast två veckor innan vistelsen. Detta för att utförarna ska få en möjlighet att planera in insatserna.

Hemtjänst

Beställning kan göras via beställningsblankett ”Tillfällig vistelse i Varbergs kommun, hemtjänst Word, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.”, aktuell utredning, bedömning och beslut ska bifogas och skickas till kommunen på följande adress:
Varbergs kommun
Uppdragsavdelningen/Äldreenheten
432 80 Varberg

I Varbergs kommun finns kundval inom hemtjänsten vilket betyder att kund utöver kommunens hemtjänst kan välja mellan ett flertal privata företag.
Presentation av utförare.

Inkorrekt ifyllda blanketter och/eller saknade uppgifter i underlaget kan fördröja uppstart av insatserna.

Fakturering hemtjänst

Varbergs kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta sker efter vistelsens slut om inget annat anges. Bosättningskommunen debiterar kund för hemtjänstavgift.

Hemsjukvård och rehabilitering

Ansvarig för beslut angående hemkommunens hemsjukvård är ansvarig för beslut även under den period patienten vistas i Varberg. Ansvarig hälso- och sjukvårdsprofession i hemkommunen tar kontakt med enhetschef för hälso- och sjukvården i Varberg för överföring av nödvändig information. Information och beställning ska vara Varbergs hemsjukvård tillhanda senast två veckor innan önskat startdatum.

Hemkommunen ansvarar för att läkemedel, läkemedelslistor, omläggningsmaterial, kateter, spolning etc. finns medskickat så det räcker under hela vistelsen.

Hjälpmedel

Patienten ska ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen och de ska finnas på plats vid uppstart av ärende. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att patienten själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.

Hemsjukvård

När du som vårdgivare i annan kommun beställer hemsjukvård ska aktuell vårdplan bifogas.

Du beställer hemsjukvård via blankett Sommargäst Tillfällig vistelse i Varbergs Kommun Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla fält av blanketten ska fyllas i. Komplett ifylld beställningsblankett ska vara Varbergs kommun tillhanda senast två veckor före ankomstdatum. Inkorrekt ifyllda blanketter och/eller saknade underlag kan fördröja uppstart av insatserna.

Beställning av hemsjukvård

Komplett ifylld beställning ska vara Varbergs kommun tillhanda senast två veckor före ankomstdatum. Alla fält i blanketten ska fyllas i. Inkorrekt ifylld blankett och/eller saknade underlag kan fördröja uppstart av insatserna. Legitimerad personal i hemkommunen ansvarar för att ta kontakt med enhetschef för hälso- och sjukvården i Varberg om det uppstår eventuella förändringar.

Fakturering hemsjukvård

Varbergs kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser med en kostnad på 600 kr/timme. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter. Skulle vak på grund av vård i livets slut uppstå kommer bosättningskommunen debiteras kostnaden. Hälso- och sjukvårdsenheten i Varbergs kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut om inget annat anges.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter