Sök

Vad kostar hjälpen?

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas. Avgiften beror på din inkomst.

Riksdagen har beslutat om en maxtaxa som innebär att det finns en övre gräns för hur mycket en kommun får debitera för vård och omsorg. Avgiften baseras på aktuella inkomster och boendekostnader som du själv lämnar in på blanketten Inkomstförfrågan Pdf, 182.6 kB.. Avgiftsåret gäller mellan 1 januari till 31 december.

Vad är din avgift?

I "Aktuella avgifter för 2022" Pdf, 879.3 kB. kan du se vad din kostnad blir.
Om du vill beräkna och uppskatta hur stor kostnaden blir för dig med insatser från äldreomsorgen så finns det en tjänst Avgiftssberäkning, självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan ange dina uppgifter och beräkna avgiften. För mer information om din avgift kontakta ekonomihandläggarna.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften räknas ut så här:

  • Vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster.
  • Har du bostadstillägg lägger vi till den summan.
  • Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad.
  • Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen. Avgiftsutrymmet är, upp till maxtaxan, den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg.
Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa. Är du gift så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

Hemtjänst

Du betalar för de timmar som hemtjänsten faktiskt utför hos dig och avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Som lägst debiteras en timme/månad. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare.

Trygghetslarm

För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad och inga avdrag görs vid frånvaro.

Särskilt boende

Den som beviljats särskilt boende betalar hyra, matabonnemang, omvårdnadsavgift och förbrukningsmaterial.

När du flyttar till särskilt boende, kan du få dubbla boendekostnader under en övergångstid. Du kan eventuellt få reducerad avgift på omvårdnad och del av matkostnaden (tillredningskostnaden) de tre första månaderna.

Läs om förutsättningarna på blanketten ”Jämkningsansökan på grund av dubbla boendekostnader” för att jämkning kan ske. Här hittar du blanketten om jämkning dubbla boendekostnader (pdf) Pdf, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster. eller ansök via vår självserviceportal Jämkningsansökan, dubbelt boende. Länk till annan webbplats.

Betalningsvillkor

Din avgift faktureras en månad i efterskott. Hyrorna faktureras enligt förhandlad hyresnivå för respektive boendeenhet. Fakturorna skickas omkring den 15:e varje månad och har förfallodag den sista vardagen i månaden (sista bankdagen).

Samlingsfaktura kan erbjudas till personer i samma hushåll. E-faktura anmäler du via din internetbank.

Autogiro

Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. Här hittar du blanketten för autogiromedgivande Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster. eller ansök via vår självserviceportal Autogiroanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Bostadtillägg för pensionärer, BTP
Bostadstillägg för pensionärer söker du hos Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Bostadsbidrag för unga
Bostasbidrag för unga söker du hos Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Om dina uppgifter ändras

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till ekonomihandläggarna genom att skicka in en ny Inkomstförfrågan. Justering av hemtjänstavgiften sker i dessa fall snarast efter att du fått ett nytt beslut om avgifter.

Överklaga
Du som inte är nöjd med ett avgiftsbeslut kan överklaga beslutet skriftligen. Det ska framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar. Skicka i så fall in din överklagan och hur du vill ha beslutet ändrat till Varbergs kommun, socialförvaltningen, uppdragsavdelningen, 432 80 Varberg. Överklagan ska vara oss tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige
Avgifterna regleras enligt Socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter