Sök

Vid oro för en närstående, granne eller vän

För dig som känner en oro för en närstående, granne eller vän

Om du känner att du vill rådgöra med en handläggare kring en situation, kan du vända dig till kommunens socialtjänst och få information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Du behöver inte uppge ditt namn eller namnet på den som du vill rådgöra kring.

Orosanmälan

Om du känner oro kring en person som verkar behöva hjälp för att klara sig i vardagen, kan du också vända dig till socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Det finns ingen bestämd form för hur en orosanmälan ska se ut. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Oavsett form är det en uppgift som kommit till socialtjänstens kännedom som därmed har en skyldighet att agera. En kontakt tas alltid med den som anmälan gäller antingen via telefonkontakt eller hembesök, därefter görs en bedömning om utredning ska inledas eller inte.

Du behöver inte uppge ditt eget namn eller relation till den orosanmälan gäller, utan du kan vara anonym. Om du uppgett ditt eget namn eller relation, är socialtjänsten skyldig att tala om det om den som orosanmälan gäller efterfrågar det.

För att göra en orosanmälan kan du ringa till Varberg direkt på telefon 0340-88 000 så kopplar de dig vidare till en handläggare. Under kvällar och helger nås socialjouren i Halland via larmnumret 112.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter