Sök

Så här går en utredning till

När vi på socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är vi skyldiga att se till att barnet får hjälp. Behovet kan vara uppenbart eller så krävs en mer omfattande utredning.

Två av våra socialsekreterare är anvariga för utredningen. Ni i eran familj går tillsammans med dem igenom vad som lett fram till utredningen och vilka frågor som är viktiga att få svar på. En utredningsplan upprättas som beskriver på vilket sätt utredningen ska genomföras, vilka frågor som ska besvaras, vilka personer som ska kontaktas samt inom vilken tidsram detta ska ske. Socialsekreterarna har rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en uppfattning om hur barnet har det. Ni informeras alltid om vilka som kontaktas och erbjuds att närvara vid dessa samtal. Det som kommer fram under utredningen skrivs ner i ett dokument.

Vi arbetar efter modellen BBIC - Barns Behov I Centrum som beskrivs i bilden nedan

Illustrerad processbeskrivning

Utredningen avslutas med ett beslut

Utredningen avslutas med att vi (socialsekreterarna) gör en bedömning och beslutar om eventuell hjälp. Vi brukar som regel vara överens med familjen om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Ibland händer det att vi ser behov av insatser för barnet men att föräldrarna inte är av samma åsikt. Då kan vi (socialtjänsten)  endast ingripa om situationen är så allvarlig att det finns underlag för tvångsåtgärder enligt LVU (Lagen om vård av unga), annars avslutas ärendet utan åtgärd.

När utredningen är färdig har vi skyldighet att låta dig som vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år ta del av utredningen. Ni har då möjlighet att lämna era synpunkter och att få dessa antecknade. Ni som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också vår motiveringframgår.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Uppläggningen av en utredning diskuteras med er och ni kan också ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter