Sök

Beroendeenheten – stöd för dig med beroendeproblematik

Samtal i grupp

Beroendeenheten i Varbergs kommun erbjuder behandling och stöd för dig som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller har ett spelmissbruk. Målgruppen är personer över 18 år.

Känner du igen dig?

  • Händer det att du dricker och- eller drogar mer intensivt och i större omfattning än du tänkt dig? Känner du dig orolig över din konsumtion av alkohol eller droger? Har familjen eller närstående börjat reagera? Händer det att arbetsplatsen reagerar?

  • Spelar du för mer pengar än du har tänkt? Har det fått ekonomiska konsekvenser? Är du själv orolig över ditt spelande? Har familjen eller närstående börjat reagera?

  • Upplever du, som anhörig, att du känner dig ledsen, arg, deprimerad, håglös eller frustrerad? Känner du inte riktigt igen dig själv längre? Reagerar din familj eller omgivning på din situation eller hur du mår?

    Om något av det här känns bekant, hör av dig.

Kontakta oss eller ansök

För att ansöka om en insats tar du kontakt med vuxenenheten Länk till annan webbplats., socialförvaltningen på telefon 0340-889 97.

För rådgivande samtal kan du kontakta beroendeenheten på vår mottagningstelefon, 072-151 61 20. Måndag, onsdag, torsdag 9-11, tisdag 16-17.

Vi erbjuder följande insatser

Samtliga insatser är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

12-stegsbehandling

12-stegsprogrammet är ett program där vi arbetar med steg som har sitt ursprung i självhjälpsgruppen Anonyma Alkoholister. 12-stegsprogrammet bygger på sjukdomsbegreppet som innebär att alkoholism och narkomanin ses som en sjukdom och ska därefter behandlas som en kronisk sådan.

Behandlingen sker i grupp där vi genom att arbeta med stegen i programmet får mer kunskap om beroendesjukdomen och verktyg till att tillfriskna samt att behålla alkohol- och drogfriheten.

12-stegsprogrammet är ett andligt men inte ett religiöst program där andlig tillväxt och andliga principer eftersträvas. Exempel på andliga principer är kärlek, ärlighet, tillit och respekt m.m.

En vanlig missuppfattning om 12-stegsprogrammet är att det är ett religiöst program med kopplingar till kyrkan eller till någon religion då ordet ”Gud” ofta används inom 12-stegsrörelsen. ”Gud” används som ett samlingsnamn för en starkare kraft och har ingenting alls att göra med religion.

Det handlar om att hitta en kraft som är starkare än dig själv och beroendet som hjälper dig på din väg i tillfrisknandet. Du bestämmer själv vad din starkare kraft är så länge det är en kärleksfull kraft som vill dig väl. Ett exempel på en starkare kraft skulle kunna vara behandlingsgruppen eller gemenskapen där alla individers kraft tillsammans är starkare än din egen kraft.

12-stegsbehandlingen i Varbergs kommun är uppdelad i två delar. Primärbehandlingen pågår under tre månader och följs av eftervården som pågår i nio månader. Behandlingstiden är totalt på ett år. Primärbehandlingen ligger under förmiddagar varje dag och eftervården en kväll i veckan.

Det är total avhållsamhet från alkohol och droger under behandlingstiden.

Mer information om 12stegs programmet:

https://www.nasverige.org/ Länk till annan webbplats.

http://www.aa.se/ Länk till annan webbplats.

Community Reinforcement Approach (CRA)

Community Reinforcement Approach (CRA) är en behandling som har sin utgångspunkt i KBT, kognitiv beteendeterapi, och utförs enskilt. Modellen riktar sig till personer med olika beroendetillstånd där ditt mål kan variera från livslång avhållsamhet till ett minskat intag av alkohol.

Behandlingen förutsätter nykterhet under behandlingsperioden och behandlaren förhandlar tillsammans med dig fram en period då du förbinder dig att vara nykter. Detta brukar vanligtvis vara under samtliga 90 dagar av den period som behandlingen sker regelbundet. Under dessa månader äger träffarna rum ungefär en eller två gånger per vecka.

Tyngdpunkten i behandlingen ligger på social färdighetsträning och att förhindra återfall . CRA är en tidsbegränsad behandling om 15 – 20 samtal samt tre extra ”Booster-samtal” under ett års tid. Möjlighet till telefonkontakt finns mellan besöken.

Ett av de viktigaste inslagen i behandlingen är kartläggningen av missbruket där vi tittar på inre och yttre faktorer som utlöser användandet av alkohol och- eller droger och de konsekvenser detta får både på kort och lång sikt. På samma sätt kartläggs alternativa aktiviteter för att hitta något som du ser som mer belönande och värdefullt än att använda alkohol/droger.

Målet är att du lär dig upptäcka högrisksituationer som leder till ditt användande av alkohol och- eller droger samt att uppmärksamma dig på det som förstärker ett nyktert och drogfritt liv.

Du förväntas vara aktiv både under samtalen men också mellan träffarna i form av hemuppgifter. I behandlingen ges möjlighet att involvera en närstående i din behandling.

Återfallsprevention (ÅP)

Återfallsprevention (ÅP) vänder sig till dig med beroendeproblematik kopplat till alkohol, narkotika eller spel om pengar. Syftet är att förebygga återfall och ges både individuellt och i grupp. Återfallsprevention är till för dig som haft en period av nykterhet och spelfrihet och vill ha verktyg att bibehålla detta.

Behandlare och deltagare jobbar aktivt tillsammans med att kartlägga destruktiva beteenden och tankemönster. Programmet är uppbyggt på minst åtta träffar med fyra extra samtal om behovet finns. Behandlingen kräver att du är nykter- drog- och spelfri under hela behandlingstiden som varar mellan åtta till tolv veckor. Du träffar behandlaren en gång i veckan och får efter varje samtal med dig en hemuppgift för att aktivt öva på beteende- och tankeförändringar mellan träffarna.

Återfallsprevention Spel (ÅP) vänder sig till dig med beroende eller spelproblematik gällande spel om pengar. Syftet är att få ökad kunskap kring spelberoende/spelproblematik för att förebygga återfall. Behandlare och deltagare jobbar aktivt tillsammans med olika förutbestämda teman för att öka förståelsen kring varför man spelar, kartlägga ohjälpsamma tankemönster och beteenden samt träna in nya strategier och färdigheter. I kursen ingår hemuppgifter efter varje tillfälle (kopplade till dagens tema) där du ges möjlighet att öva på det vi pratat om under sessionen.

Kursen erbjuds främst i grupp men kan också ges individuellt. Går du i grupp omfattar kursen 12 tillfällen, en gång per vecka. Individuellt kan materialet anpassas mer efter dina behov, cirka 8-12 träffar, också det en gång per vecka.

För att delta krävs att du är nykter- drog- och spelfri under hela kursen.

Återfallsprevention spel (ÅP)

Återfallsprevention Spel (ÅP) vänder sig till dig med beroende eller spelproblematik gällande spel om pengar. Syftet är att få ökad kunskap kring spelberoende/spelproblematik för att förebygga återfall. Behandlare och deltagare jobbar aktivt tillsammans med olika förutbestämda teman för att öka förståelsen kring varför man spelar, kartlägga ohjälpsamma tankemönster och beteenden samt träna in nya strategier och färdigheter. I kursen ingår hemuppgifter efter varje tillfälle (kopplade till dagens tema) där du ges möjlighet att öva på det vi pratat om under sessionen.

Kursen erbjuds främst i grupp men kan också ges individuellt. Går du i grupp omfattar kursen 12 tillfällen, en gång per vecka. Individuellt kan materialet anpassas mer efter dina behov, cirka 8-12 träffar, också det en gång per vecka.

För att delta krävs att du är nykter- drog- och spelfri under hela kursen.

Motivational Enhancement Theraphy (MET)

Motivational Enhancement Therapy (MET) är en behandlingsmetod som syftar till att utveckla och uppmuntra dig som är beroende av alkohol till att förändra din alkoholkonsumtion.

MET sker enskilt där du och behandlaren träffas totalt fem till sju gånger under 12 veckors tid. Denna behandling kan pågå innan och efter en annan behandlingsmetod men också under pågående behandling för att komplettera och stärka motivationen.

Det är viktigt att du har motivation och kunskap för att själv kunna göra en positiv förändring. Behandlaren hjälper dig att hitta vägen och tillsammans arbetar vi för att stärka din motivation genom hela behandlingen.

Behandlingen inleds med en kartläggning för att skapa en överblick över din alkoholkonsumtion, dess effekter och konsekvenser. Behandlaren går också igenom olika delar som påverkas av alkoholkonsumtionen.

Kartläggningen avslutas med att du får en återkoppling av den information som framkommit och här finns möjlighet för dig att ta med en närstående i syfte att förstärka motivationen ytterligare.

Behandlaren undersöker tillsammans med dig och den närstående vad man kan göra för att öka möjligheterna att nå målet att förändra en problematisk alkoholkonsumtion. Behandlaren jobbar genom hela behandlingen aktivt med att motivera dig att göra de förändringar som du satt som mål att nå.

Hashavvänjningsprogrammet (HAP)

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) vänder sig till dig som regelbundet röker cannabis. Med regelbundet menas att röka två till tre gånger i veckan eller mer under en sexmånadersperiod. Programmet sker individuellt och du träffar din behandlare under sex till åtta veckor.

Programmet syftar till att följa utsöndringen av cannabis i kroppen och därför handlar programmet inledningsvis om fakta om vad som händer i kroppen när du slutar använda drogen.

Till en början sker träffarna mer intensivt för att senare glesas ut i takt med att cannabisen trappas ut. Därefter fokuserar programmet på andra områden, exempelvis hur man kan öka chanserna att inte återfalla i missbruk. Detta genom att du arbetar med att förhindra återfall, reflekterar över din framtid och vem du är när du inte använder cannabis.

Under programmets gång får du med dig hemuppgifter mellan träffarna för att aktivt jobba med olika moment som är till för att underlätta avvänjningsperioden. I programmet ingår också provtagning minst en gång i veckan under hela behandlingen för att följa utsöndringen.

Enskilda samtal

Enskilda samtal erbjuds ibland som en behandlingsmetod och kan ha olika inriktningar, exempelvis grundade i KBT, Motiverande Intervju (MI) och- eller återfallspreventiva inslag. Samtalen har olika upplägg beroende på ditt behov.

Provtagning

På beroendeenheten finns det möjlighet att lämna urinprov och utandningsprov. För att lämna prov krävs ett uppdrag från en socialsekreterare och du behöver ha en annan pågående insats eller utredning på socialtjänsten. Provtagningen är alltid övervakad vilket innebär att personal är med inne på provtagningstoaletten. Du som lämnar prov kommer att bli ombedd att legitimera dig innan provtagning. Vid provtagningstillfället kommer personalen att guida dig i vilka rutiner som gäller när man ska lämna prov.

Rådgivande samtal

Misstänker du att du har problem med alkohol/droger och/eller spel men är osäker på om du behöver hjälp? Beroendeenheten erbjuder två rådgivande samtal med syftet att ge råd om vilken hjälp som kommunen erbjuder dig med beroendeproblematik eller till dig som anhörig.

Samtalen kan också röra allmän information om beroendeproblematik. Rådgivande samtal kan vara helt anonymt vilket innebär att ingen dokumentation sker i samband med samtalen. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20.

Anhöriggrupp

Anhöriggruppen vänder sig till dig som är anhörig till personer med beroendeproblematik. Anhörigprogrammet bygger på 12-stegsfilosofin och deras synsätt på medberoende. Syftet med programmet är att du ska få kunskap om vad som händer i en familj eller relation där en närstående lever med missbruk.

Syftet är också att få möta andra anhöriga som befinner sig i samma situation. Anhörigprogrammet startar en gång varje vår och höst med max tio deltagare. Gruppen träffas en gång i veckan under kvällstid.

Anhörigprogrammet använder sig av Al-Anon som är en självhjälpsgrupp för dig som har någon i din närhet som är beroende. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20.

Kvinnogrupp

Kvinnogruppen är en gruppverksamhet för dig som är kvinna och har beroendeproblematik. Gruppen träffas en gång i veckan under åtta till tio veckor. Varje träff har ett tema som gruppledaren håller i. Teman varvas med föreläsningar om aktuella ämnen. Kvinnogruppen startar en gång varje vår och höst. Du behöver inte göra en särskild ansökan via socialtjänsten utan kan kontakta beroendeenheten direkt på telefon 072-151 61 20.

Självhjälpsgrupper online

Under rådande pandemi vill vi tipsa om att flera självhjälpsgrupper så som AA, NA, Alanon, och spelberoendes riksförbund erbjuder möten online. Gå in på respektive sida nedan för att hitta ett möte som passar dig!

AA, Anonyma Alkoholister, möten Länk till annan webbplats.

NA, Anonyma Narkomaner Västra distriktet, möten Länk till annan webbplats.

Al-Anon Elektroniska-möten Länk till annan webbplats.

Spelberoendes riksförbund - webbaserade självhjälpsmöten Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Beroendeenheten

Besöksadress
Träslövsvägen 62A (Bolmen)

432 37 Varberg

 

Mottagningstelefon 072-151 61 20

Måndag, onsdag, torsdag 9-11

Tisdag 16-17

Självservice & blanketter