varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Folkhälsoarbete

Hälsan berör oss som individer mer än det mesta i livet. En god folkhälsa (hälsa i befolkningen) kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen. Dessa faktorer är också viktiga för hur vårt samhälle utvecklar sig.

Folkhälsoarbetet är en angelägenhet för många olika verksamheter. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter därför samverkan mellan oss i kommunen, Region Halland, polisen, frivilligorganisationer med flera.

Folkhälsopolicy för Halland

Folkhälsopolicy för HallandPDF (pdf, 994.7 kB), som antagits av regionfullmäktige, anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland. I policyn anges fem insatsområden för att konkretisera arbetet:

  • Gemenskap och delaktighet
  • Goda uppväxtvillkor
  • Kompetens och sysselsättning
  • Goda livsmiljöer
  • Goda levnadsvanor 

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden och Varbergsnämnden samt lokalpolisområdeschefen och chef från Räddningstjänsten Väst. Tjänstemän från motsvarande förvaltningar medverkar vid rådets sammanträden. Folkhälso- och trygghetsrådet har en viktig uppgift i att sätta fokus på gemensamma frågor, som sedan genomförs i de ordinarie verksamheterna.

Nätverket Trygg i Varberg

Folkhälso- och trygghetsarbetet sker inom respektive förvaltning och samordnat genom TiV (Trygg i Varberg), som är ett nätverk tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Arbetet med en socialt hållbar utveckling är en ständig process och TiV är en motor i det kommunövergripande samarbetet. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet, riktade till såväl barn och unga som till seniorer. Medlemmarna som ingår utses av respektive förvaltningschef eller motsvarande.


 
ikon

Kontakta oss

Folkhälsoutvecklare

Daniella Norrgård, Räddningstjänsten Väst
070-933 31 62
daniella.norrgard@rvast

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag-onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00

Fredag 8:00-16:00

Självservice & blanketter