Sök

Folkhälsoarbete

Hälsan berör oss som individer mer än det mesta i livet. En god folkhälsa (hälsa i befolkningen) kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen. Dessa faktorer är också viktiga för hur vårt samhälle utvecklar sig.

Folkhälsoarbetet är en angelägenhet för många olika verksamheter. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter därför samverkan mellan oss i kommunen, Region Halland, polisen, frivilligorganisationer med flera.

Folkhälsopolicy för Halland

Folkhälsopolicy för Halland Pdf, 994.7 kB, öppnas i nytt fönster., som antagits av regionfullmäktige, anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland. I policyn anges fem insatsområden för att konkretisera arbetet:

  • Gemenskap och delaktighet
  • Goda uppväxtvillkor
  • Kompetens och sysselsättning
  • Goda livsmiljöer
  • Goda levnadsvanor 

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, förskole- och grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden samt lokalpolisområdeschef, kommunpolis samt chef från Räddningstjänsten Väst. Tjänstepersoner från motsvarande förvaltningar medverkar vid rådets sammanträden. Folkhälso- och trygghetsrådet har en viktig uppgift i att sätta fokus på gemensamma frågor, som sedan genomförs i de ordinarie verksamheterna.

Överenskommelse

Vår samverkan med polis inom folkhälsa och trygghet bygger på överenskommelser. Vi har tecknat årliga överenskommelser sedan 2009. Sedan 2017 är våra överenskommelser fleråriga, då vi ser behov av en fördjupning av tidigare års samverkan. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och långa perspektiv. Processen för samverkan bygger på en Lägesbild. Utifrån Lägesbilden tas det fram fokusområden för samverkan. Fokusområdena konkretiseras bland annat i Medborgarlöften.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell och tas i samverkan mellan Polisen och Varbergs kommun. Syftet är en del i ett arbetssätt att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Det handlar om att ge medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Ytterst är syftet en minskad brottslighet, en ökad trygghet menäven en möjlighet att skapa ett förtroende hos medborgarna genom att de får vara med att påverka.

Medborgarlöftena förnyas och skrivs varje år under av Polisen och Varbergs kommun. I löftet beskrivs vad samverkansparterna tillsammans ska åstadkomma och vad målet är under kommande år.

Medborgarlöfte 2023-2024 Pdf, 334.3 kB.
Medborgarlöfte 2022 Pdf, 243.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2021 Pdf, 196.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2020 Pdf, 882.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2019 Pdf, 708.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2018 Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster.

 
ikon

Kontakta oss

Folkhälsoutvecklare

Daniella Norrgård
Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 71 21

daniella.norrgard@varberg.se

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag-onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00

Fredag 8:00-16:00

Självservice & blanketter