Sök

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning, och har behov av stöd och service har rätt att få det från kommunen för att kunna leva ett bra liv med möjlighet att aktivt delta i samhället. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Nedan hittar du information om de olika stödinsatser du kan söka. Du kan också vända dig till vårt Varberg direkt med allmänna frågor eller till en handläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska ge dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvilkor samtidigt som du får den hjälp du behöver i det dagliga livet.

Vilket stöd kan du få?

LSS gäller för:

  • Dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Dig med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Dig med varaktiga och stora funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som medför stora svårigheter för dig att leva ett självständigt liv i din vardag. Det medför också ett omfattande behov av stöd och service.

Rådgivning och annat personligt stödlänk till annan webbplats
Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Region Halland ansvarar för insatsen.

Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
Daglig verksamhet

Individuell plan/samordnad individuell plan

Du som får insatser erbjuds att en individuell plan/samordnad individuell plan upprättas.
I en sådan plan samordnas och dokumenteras beslutade och planerade insatser tillsammans med dig. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Syftet med planen är att stärka din rätt till inflytande över de insatser som ges.

Insatser enligt Socialtjänstlagen SoL

Annat stöd

Övrigt

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00
varbergdirekt@varberg.se


Öppettider

måndag-onsdag 08.00-17.00

torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter