Sök

Parkeringstillstånd 

Parkeringskylt som visar parkering för rörelsehindrade

Du som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon och är folkbokförd i Varberg kommun kan ansöka om parkeringstillstånd. Här kan du ansöka om tillståndet och hitta vilka regler som gäller.

För att du bli beviljad ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver du uppfylla kriterierna som finns i Trafikförordningen 1998:1276, 13 kap, § 8. Länk till annan webbplats. Parkeringstillstånd ger dig rätt att parkera på parkeringsplatser med den speciella symbolen för handikappade. Vi hanterar ansökan för dem som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Regler för tillståndet

Parkeringstillstånd utfärdas huvudsakligen för en person som själv kör fordon och har en varaktig funktionsnedsättning med betydande svårigheter att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Undantagsvis kan tillstånd utfärdas för rörelsehindrad som inte själv kör fordon, men regelmässigt är i behov av förarens hjälp vid vistelse utanför det fordon hen åker med.

Parkeringstillstånd utfärdas maximalt på fem år. Ansökan ska göras till hemkommunen och åtföljas av läkarintyg, som styrker rörelsehindret. På parkeringstillståndet ska finnas ett välliknande foto, bifoga därför ett nytaget foto med din ansökan. Inaktuellt parkeringstillstånd ska lämnas in till hamn- och gatuförvaltningen.

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Parkeringstillståndet gäller, där lokal trafikföreskrift om parkering eller parkeringsförbud har utfärdats. Normalt gäller det gator, vägar, allmänna parkeringsplatser och övrig allmän plats.

Parkeringstillståndet gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendation 4 juni 1998.

Parkeringstillståndet gäller inte:

• På enskilda vägar och parkeringsplatser, om inte markägaren medgivit detta.
• Där det är förbud att stanna.
• På en plats avsedd för viss ändamål eller fordonsslag till exempel vändplats, taxiplats, parkeringsplats reserverad för buss.
• På huvudled om inte annat anges med vägmärke.

I så kallade gångfartsområden gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Var får du parkera med tillståndet?

• Högst 3 timmar på plats där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten kortare tid än 3 timmar.
• Högst 24 timmar på plats där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar. Om parkering är tillåten längre tid än 24 timmar, så gäller angiven tid.
• På parkeringsplats för rörelsehindrad med parkeringstillstånd, längsta uppställningstid ska följas.
• Högst 3 timmar på gågata, bara om man har ett ärende till adressen på gågatan.

Giltighet

Tillståndet skall läggas i fordonet innanför vindrutan med symbolsidan väl synlig utifrån. Tillstånd utfärdat för förare får endast användas av tillståndshavaren då denna är förare, detta är markerat med ett F på kortet. Tillstånd utfärdat för passagerare får endast användas vid parkering för denna person, detta är markerat med ett P på kortet. Endast originalhandling gäller som parkeringstillstånd. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgift

Parkeringsavgift gäller på avgiftsbelagd parkeringsplats, om inte kommunfullmäktige i respektive kommun har medgivit avgiftsbefrielse. Även andra villkor, till exempel parkeringsskiva, som används i Varbergs kommun, ska följas. Det innebär att de allmänna parkeringarna inte är avgiftsbelagda, men att P-skiva måste användas. 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls och rapporteras till kommunen, varefter kommunen spärrar kortet. För att vi ska kunna utfärda ett nytt kort krävs därefter att kommunen får in den förlustanmälan som polisen utfärdar. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polis eller till den kommun som utfärdat det.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter